June 10, 2015

Tagged Under: , , ,

Hirunika Premachandra breaches no helmet rule

By: Blog Poster On: 7:45 AM

ysreKsld kS;shg msáka hhs

niakdysr m<d;a iNd uka;%SkS ysreKsld fma%upkao% kS;shg msáka hdfï isoaêhla jd¾;d fõ' weh fufia kS;shg msáka f.dia we;af;a miq.sh wfma%,a udifha§h' ta fldf<dï f;dg nlauy Wf<f,a§ wdrlaIs; ysiajeiqula fkdue;sj h;=re meÈhl .uka lrñks'

flfiajqjo fudfyd;lg wehg kS;sh wu;l jqj;a miqj weh wdrlaIs; ysia jeiqula me<|f.k h;=re meÈfha .uka lr we;'

fï tfia wdrlaIs; ysiajeiqula ke;=j ysreKsld h;=re meÈhl .uka l< whqre yd miqj wdrlaIs; ysiajeiqula we;sj h;=re meÈhl .uka l< whqre oelafjk PdhdrEm lsysmhls' 
Description: Hirunika Premachandra, Gossip, Local News, Politics,
Loading...