July 3, 2015

Tagged Under:

Hirunika Premachandra will get married soon

By: Blog Poster On: 11:54 AM

ysreKsld <.​§u hq. Èúhg

nia‌kdysr m<d;a iNd uka;%skS ysreKsld fma%upkao% fukúh b;d kqÿre Èkl§u hq. Èúhg we;=<;a ùug kshñ;h' weh iu.​ w;sk; .kafka furg m%lg fudaia‌;r ksrEmK Ys,amshl= fukau rEmjdyskS jevigyka bÈßm;a lrk lvjiï ;reKhl= nj tu mjqf,a wdrxÑ ud¾. lshd isà' fma%u iïnkaO;djla‌ u; isÿjk fuu újdyfha idla‍Islrejl= jYfhka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d o w;aika ;efnkq we;ehs o mejfia' újdy ux.,Hh i|yd tu mjq,a folg b;du ióm iq¿ msßilg muKla‌ wdrdOkd lr we;ehs mejfia'
Description: Young politician Hirunika Premachandra has resided to get married soon
Loading...