July 9, 2015

Tagged Under: , , , , , ,

Natasha Rathnayake ~ Sri Lankan Kim Kardashian

By: Blog Poster On: 10:22 AM

,xldfõ lsï ld¾fâIshkao fï@

weußldfõ jeäu b,aÆula we;s ks<sh jkafka lsï ld¾fâIshka h' weh fndfyda úg udOH yuqfõ l;d nyg ,lajkafka wehf.a ú,dis;d yd iqrEmS foayh ksidfjks'

,xldfõ ckm%sh .dhsldjl jk k;dId r;akdhl f*ianqla fj; miq.shod tla l< PdhdrEmhla fj; fndfyda fokd woyia olajñka mjid ;snqfka ,xldfõ lsï ld¾fâIshka fjkfll= fkdj k;

dId njhs' weh f*ianqla fj; tlal< PdhdrEmh n,kak my;ska'
Description: Natasha Rathnayake, Musician, Beauty, Fashion, Gossip, Image Gallery, Video,
Loading...