November 27, 2015

Tagged Under: , , , , ,

Ataka Nataka Nirosha Maithree Speaks About her Future Partner

By: Blog Poster On: 12:10 AM

jrog iudj fok iylrefjla fidhk wdgl kdgl ksfrdaId ) ùäfhda

Nirosha Maithree ataka nataka kella
ysre àù ;=<ska úldYh jk wdgl kdgl l;d ud,dfjka Tnf.a uqj.g iskyjla f.k tk pß;hla jQ ksfrdaId ffu;%S miq.sh Èfkl ysre àù CTmaha PÜ jevigykg meñK weh fidhk iyldrhd iïnkaOfhka m%ldY lr isáhd'

tys§ weh mjid isáfha fcdí tlla lrk" ukqiailï ;sfhk" wehj f;areï.;a;" jrog ks;r ks;r iudj fok" ta lshkafka biair fkfjhs j¾;udkfha jrog ks;r ks;r iudj fok flfkla ;uka fidhk njhs''

tys ùäfhdaj my;ska'''''
Description: Hiru TV ataka nataka actress Nirosha Maithree Speaks About her Future Partner
Loading...