November 17, 2015

Tagged Under: , ,

Facebook gossip against Harin Fernando

By: Blog Poster On: 8:16 AM

weu;s yÍkag tfrysj f*ianqla tflka uv m%ydrhla

wud;H yÍka m%kdkaÿ uy;dg tfrysj f*ianqla fjí wvúh Tiafia uv m%ydrhla t,a, ù we;s wldrh wmsg oel .kakg ,enqKd" tys ioyka jkafka Y%S ,xld fg,sfldï tfla uqo,a j,ska yÍka m%kdkaÿ uy;d iudcYd,d j,g

úhoï lrk njhs' wod< uv m%ydrh my;ska n,kak' 

 
  
Description: Sri Lankan prlimentarian Harin Fernando was acused through Facebook by some party claiming he spend public funds in Night clubs
Loading...