November 21, 2015

Tagged Under: , , ,

Sri Lankan politicians sleeping in the Parliament

By: Blog Poster On: 6:44 PM

whjeh l;dj w;f¾ ksÈlsrd jegqK wh

Bfha mej;s whjeh l;dj w;r;=r md¾,sfïka;=fõ ksÈlsrd jefgñka isá uka;%Sjreka yd weu;sjrekaf.a ÿ¾,N PdhdrEm tl;=jla my; ±lkafõ'
PdhdrEm wkq.%yh - úfoia jd¾;dlrejkaf.a ixioh

 

Description: Sri Lankan politicians sleeping in the Parliament wile listning to the budget speech 2016
Loading...