November 27, 2015

Tagged Under: , ,

Syam's father claim vass gunawardena is innocent

By: Blog Poster On: 6:24 PM

jdia iïnkaO kE - ;Skaÿfjka miq ishdïf.a mshdf.ka wdkafoda,kd;aul m%ldYhla

fldaám;s jHdmdßl fudfyduâ ishdï >d;kfha kvq ;Skaÿj wo m%ldYhg m;ajqKq w;r tys§ jrolrejka jQ jdia .=Kj¾Ok yd Tyqf.a mq;d we;=¿ 6lg urK oඬqju kshu jqKd'

kuq;a kvq ;Skaÿfjka wk;=rej udOH fj; woyia oelajQ fudfyduâ ishdïf.a mshd m%ldY lr we;af;a fuu >d;kh iïnkaOfhka jdia .=Kj¾Ok" jrolre fkdjk njhs'
Tyq wNshdpkhla bÈßm;a l<fyd;a ;uka idlaIs ,nd§ug iQodkï nj o fudfyduâ ishdïf.a mshd m%ldY l< njg jd¾;d fjkjd'   
hirufm.lk
Description: Syam's father claim vass gunawardena is innocent sysm murder cahse deth penalty
Loading...