December 29, 2015

Tagged Under: , , ,

Debate Ananda Sagara Thero And rishard badurdeen

By: Blog Poster On: 4:55 PM

ú,am;a;= úkdY lf<a ke;ehs l=rdKfha w;;nd Èjqrkakehs l< b,a,Su ßIdâ nÈhq§ka m%;slafIam l< yeá - ùäfhda

Wilpattu Jungle Case Ananda Sagara Thero And Rishad ú,am;a;= wdY%s;j isÿjk jk úkdYh iïnkaOfhka mQcH mdyshx., wdkkao id.r ysñhka yd wud;H ßIdâ nÈhq§ka w;r Bfha ^28& ysre àù ‘‘i<l=K‘‘ jevigyfka§ úfYaI ixjdohla we;sjqKd'

tys§ fomd¾Yjhu úúO ;¾l f.ktñka ú,am;a;=j fukau ta wjg m%foaY úkdYlrñka  ckdjdi bÈlsÍu Wfoid fhdodf.k ;sîu iïnkaOfhka WKqiqï újdohl ksr;jqKd'

Description: Wilpattu Jungle Issue - Ananda Sagara Thero And Rishad With Hiru TV Salakuna
Loading...