January 19, 2016

Tagged Under: , , ,

Suleka jayawardena talks about her photos

By: Blog Poster On: 2:59 PM

wieì mska;+r .ek iqf,aldf.a Facebook igyk (PHOTOS)

ckm%sh ;reK ks<s iqf,aLd chj¾Okf.a nj mjiñka wiNH PdhdrEm fm<la fï jk úg wka;¾cd,h ;=< ixirKh fjñka mj;shs'

flfia fj;;a iqf,aLd ;u ks< f*ianqla .sKqu Tiafia ta nj woyila olajñka mjid we;af;a tu PdhdrEm ;udf.a fkdjk nj;a"

 tajd ixialrKh lrk ,o PdhdrEm nj;a h' tfukau fujka oE lrkakka yg foúhka úiska ksis oඬqjï ,nd fok njhs weh jeä ÿrg;a mjid ;sfnkafka'

Description: suleka jayawardena talks about her photos which are edited and published
Loading...