January 17, 2016

Tagged Under: , , ,

Vinu Udani talks about her viral photos

By: Blog Poster On: 7:38 PM

úkqf.a úlD;s PdhdrEmj, we;a; ke;a; úkqf.a lákau fy<slrhs

vinu udani siriwardana 2.jpg
kjl mrmqf¾ ckm%shu ks<shla ;ud úkq isßj¾Ok lshkafka' fï jk úg weh fg,s is;a;ï jf.au ñhqisla ùäfhda j,skq;a olskak mq¿jka' ñhqisla ùäfhdaj,g jeäfhkau wdrdOkd ,efnk ks<sh úkq lsõj;a tal jerÈ kE' b;ska miq.sh ojil úkqf.a PdhdrEm lsysmhla úlD;s lr m,lr,d ;snqKd fjí wvú lsysmhlu'

ta fjí wvú fudkdo @ lshkak kï wms hkafka kE' ta;a fï .ek wms úkqf.ka weyqjdu thd lsõfõ tajd

lrmq wh okakjd we;s wehs tfyu lf<a" tfyu lr,d thd,g ,efnkafka fudkdo lsh,d'

b;ska úkqf.ka wms thdf.a ðúf;a .ek m%Yak lsysmhlau weyqjd' ta yeu m%Yakhlgu úkq fl<ska W;a;r ÿkafka fukak fufyuhs''
Gossip interview with Vinu Siriwardhana
Description: Vinu Udani, Funny, Gossip, Actress, Vinu Udani Siriwardhana Actress New Hot Photos 2016
Loading...