February 8, 2016

Tagged Under: , , ,

Mark Zuckerberg Wishes Happy Lunar New Year in Chinese

By: Blog Poster On: 12:22 PM

il¾n¾.a "jia;=j" .ek Ök NdIdfjka l< l;dj

ud¾la il¾n¾.a ^Mark Zuckerberg& oeka l;d lrkafka Ök uekavÍka ^ Mandarin&  NdIdfjka' úfYaI;ajhla fjkafka ÿjksh;a tlal wÆ;a wjqreoao iurk m<uq wjia:dj'

wo Ökhg wÆ;a wjqreoao' Ökfha idïm%odhsl kj pkao%) iQ¾h jir iurkafka fmnrjdß 08 fjksodghs' fï úfYaI wjia:dj fjkqfjka 
Mark Zuckerberg f*ianqla mßYS,lhskag iqn m;ñka wÆ;a w;aoelSula ,nd fokjd'
il¾n¾.a a;u ìß| Priscilla iy lsßleá fodaks ^udi 2hs& Maxima fï ùäfhdajg fmkS isákjd' Maxima g Ök kul=;a oeïud' Chen Mingyu lsh,d' wïuhs ÿjhs tlu mdáka ieris,d' Facebook ks¾ud;D il¾n¾.a g kï  iqmqreÿ  we÷ula'

i¾n¾.a Ök NdIdfjka fufyu l;d lrkafka ;ukaf.a
"jia;= fmdâv"   .ek''''''' ^PdhdrEm ùäfhdajg my;ska'''& Mark Zuckerberg Wishes Happy Lunar New Year in Chinese
Description: "Happy Lunar New Year from Priscilla, Max and me!" Said Facebook Founder
Loading...