February 20, 2016

Tagged Under: , ,

Sri Lankans first electric Super Car "Vega"

By: Blog Poster On: 6:50 PM

Sri Lankans first electric Super Car ,eïfnda.skshg iu fjkak ,xldfõ yok iqmsß ld¾ tal

Y%S ,xldj iqmsß fudag¾ r:hla ksIamdokh lrkak yokjd lsõfjd;a Thd,g tal úYajdi lrkak mq¿jkao @

“fõ.d” ta iqmsß fudag¾ r:hhs' fïl f¾isx ld¾ j¾.hg wh;a tlla' fï fudag¾ r:h cd;Hka;r fj<|fmd<g ksl=;a lrkak iqodkï fjkafka fldaâcka
"CodeGen" iud.uhs'

කාර් එක බලන්න පහලින් PAGE එකට LIKE කරන්න
Description: Vega, Sri Lanka's first electric super car will be sold at US$ 400,000 upwards, according to Codegen CEO Dr. Harsha Subasinghe
Loading...