March 7, 2016

Tagged Under: , , ,

Upeksha swarnamali weds again

By: Blog Poster On: 1:06 AM

WfmalaId kej; n£ (PdhdrEm)

WfmalaId iaj¾Kud,sf.a újdyh 05$03$2016 fld<U lska.aianß fydag,fha § meje;ajqKd'

fuys§ újdyh i|yd  fomd¾Yajfhka w;aika ;nk ,oafoa ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d iy ysgmq l;dkdhl pu,a rdcmlaI uy;dhs' fuu újdyfha PdhdrEm my;ska oelafjkjd' 

Description: Paba Wedding photos ( Upeksha Swarnamali's wedding Day
Loading...