July 26, 2016

Tagged Under: ,

Eranthi range bandara & eranda's honeymoon

By: Blog Poster On: 11:34 AM

wÆ; ne|mq ;reK fiajd iNdm;shs" weu;s ÈhKshhs uOqiuhg .syska Tgqfjda msfÜ hk yeá - Photos

md,s; rxf.a nKavdr weu;s;=udf.a ÈhKsh yd ;reK fiajd iNdfõ iNdm;s kS;S{ trkao je,swxf.a uy;d w;r újdy W;aijh miq.shod meje;ajqKd'

trka;s rxf.a nKavdr yd trkao w;sk; wrka uOqiuh i|yd úfoia .;fj,d ;sfhkjd'


Tjqka vqndhs rgg .syska wrdì cd;slhka jf.a ieriS Tgqjka msg hñka i;=gq jk wdldrh oelafjk PdhdrEm lsysmhla wmg yuqjqKd'

tu PdhdrEm my;ska'''


Description: Palitha rangebandara's daughter Eranthi range bandara & eranda's honeymoon
Loading...