ලංකාවේ කලා ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉන්න කඩවසම්ම තරුණයෙක් තමයි පැතුම් රුක්ෂාන්,
ඔහුයි මෙවර රිවිසරසියේ ආදරය ගැන කතා කරන්නේ
 1. ආදරයට නිර්වචනයක් දෙන්න
ඇත්තටම ගොඩක් සුන්දර, හැමෝටම ඕන දෙයක් තමයි ආදරේ කියන්නේ.
2. පාසල් ප්‍රේමය සුන්දරයිද?
පාසල් ප්‍රේමය ඔව්, ඇත්තටම සුන්දරයි.
3. ආදරය මුලින්ම හිතට දැනෙනකොට වයස කීයද?
මට මුලින්ම ආදරේ හිතට දැනෙන්නේ ඉස්කෝ‍ලේ යන කාලෙදි. එතකොට 10-11 වසරවලදි තමයි ආදරේ දැනුණේ මුලින්ම.