Showing posts with label Art. Show all posts
Showing posts with label Art. Show all posts

April 23, 2017

Italian women on the table statue

By: Blog Poster On: 1:00 PM

හැමෝගෙම නෙත් රවටන මේසයක් මත සිටින නිරුවත් යුවතිය

එක්වරම මෙම ඡායාරූප පෙල කාටත් පෙනෙන්නේ නිරුවත් කාන්තා ශරීරයක් මෙනි. නමුත් හොඳින් බලන්න.ඔබට පෙනෙවි එය සත්‍යයක් නොවන බව.ඉතාලි ජාතික අති දක්ෂ මූර්ති ශිල්පියෙක් වන Cícero D’Avila නිර්මාණයක් වන මෙය බොහෝ දෙනාගේ ඇගයීමට ලක්වෙලා තිබෙනවා.එම මූර්තියේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.

August 28, 2016

Wildly popular Prisma app just made a major breakthrough

By: Blog Poster On: 3:03 PM

'ප්‍රිස්‌මා' උන්මාදයක්‌ වෙයිද ?

'ප්‍රිස්‌මා' යන වචනය මේ වන විට කා අතරත් ඉතා ප්‍රචලිතය. ප්‍රිස්‌මා යනු මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම ලොවපුරා සිටින ස්‌මාර්ට්‌ ෆොන් භාවිතා කරන්නන් අතර මෙන්ම ෆේස්‌බුක්‌ භාවිතා කරන්නන් අතර ද වැඩියෙන්ම භාවිතයට ගැනෙන ඡායාරූප සංස්‌කරණය කිරීමට යොදා ගැනෙන යෙදුමකි (ඇප් එකකි.) මෙම ප්‍රිස්‌මා ඇප් එක භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ ලබාගන්නා ඡායාරූපයට, මනරම් චිත්‍රයක පෙනුමක්‌ ලබා දීමට ඔබට පුළුවන්කම ලැබේ. මෙම ඇප් එක කොතරම් ජනප්‍රිය වීද කියනවා නම් ෆේස්‌බුක්‌ ඇතුළු සමාජ ජාල හරහා මෙම ප්‍රිස්‌මා ඇප් එක මගින් ලබාගත් ඡායාරූප නිරන්තරයෙන්ම භාවිතා වන්නට විය. මෙය ඉතා ප්‍රබල තාක්‌ෂණයන්ගෙන් සමන්විතය. එය අනෙකුත් ඡායාරූප සංස්‌කරණය කරන ඇතැම් ඇප්ස්‌ වලටත් වඩා අති ප්‍රබලය. මේ නිසා මෙම ජයාරූප ඉතා ආකර්ෂණය බවින් අනූන නිසා බොහෝ දෙනෙක්‌ තම ප්‍රොµයිල් ජායාරුපයට ද මෙය යොදා ගත්තේය. එය තවමත් වේගයෙන් පැතිර යමින්ද තිබේ.

දිනෙන් දිනම මෙය භාවිත කරන්නන් ප්‍රමාණය ඉහළ ගිය නිසා ඇතැම් අවස්‌ථාවල එය මන්දගාමී බවටද පත් විය. එය යොදා ගැනීම පවා දුෂ්කර විය. පසුගිය දිනවල එය භාවිත කරන්නන් ප්‍රමාණය මිලියනය පවා ඉක්‌මවා ගිය බවද වාර්තා විය. මෙය ඉතාම සරලව කියන්නේ නම් ජයාරූප සංස්‌කරණය සදහා යොදා ගන්නා මෘදුකාංගයකි. මෙම ඇප් එක මගින් ඔබ ගන්නා ඡායාරූපය සම්පූර්ණයෙන් අධ්‍යයන කිරීමෙන් පසුව, එය නැවතත් ඇඳීම සිදු කරනු ලබයි. මෙහි නිර්මාණකරුවන් පවසන අන්දමට මෙම ඇප් එක ෆිල්ටර්ස්‌ 34 කින් සමන්විතය. එක්‌ එක්‌ ෆිල්ටර, එයටම ආවේණික වූ ලක්‌ෂණවලින් සමන්විතය. ඇතැම් ෆිල්ටර, ලොවපුරා විසූ අති දක්‌ෂ චිත්‍රශිල්පීන්ගේ රටාවන් ලබාදීමට සමත්ය. ඇතැම් ෆිල්ටර මගින් ලොව බිහිවූ සුපිරි ගණයේ සිතුවම් වල ලක්‌ෂණ ලබා දෙනු ලබයි. මෙහිදී ඇත්තවශයෙන්ම සිදු වන්නේ ජායාරූපයක්‌ අලුතින්ම සිතුවමකට නැගීමකි. එනම් මෙමගින් ඔබට ඔබගේ ඡායාරූපයට පිකාසෝගේ චිත්‍රවල ඇති ලක්‌ෂණ ඇතුළත් කළ හැකිය. එසේත් නැත්නම් වෙනත් ලොව ප්‍රසිද්ධ වෙනත් චිත්‍ර ශිල්පියෙකුගේ චිත්‍රවල ගුණය ලබා දීමට ද හැකියාවක්‌ තිබේ. කෙසේ වෙතත් ඔබ තෝරා ගන්න ෆිල්ටරය ඡායාරූපයෙන් ඡායාරූපයට වෙනස්‌ විය හැකිය.

August 1, 2016

Tattoo - Ranil Wickramasinghe

By: Blog Poster On: 4:21 PM

rks,a mmqfõ fldgdf.k nqlsh l<Uk fudyq ljqo@ (PHOTOS)

ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI ue;s;=udf.a rej we;=<;a mÉpd fldgd .;a mqoa.,hka lsysm fofkl= miq.sh ld,fha wmg yuqjqKd'

ta whqßkau j¾;udk w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;df.a rej we;=<;a mÉphla fldgd.;a mqoa.,fhl=f.a PdhdrEm fï jk úg f*ianqla we;=G iudc cd,d fjí wvú mqrd yqjudre jkjd'

rks,a úl%uisxy uy;df.a rej Tyq fufia ;udf.a mmqfõ fldgdf.k ;sfnkjd'

flfia fj;;a fudyq ms<sn| lsisÿ úia;rhla fuf;la jd¾;djkafka keye'

Tyqf.a PhdrEm lsysmhla my;ska krUkak'

January 23, 2016

Ashoka Handagama - I love love rather than marriage

By: Blog Poster On: 9:42 PM

 uu újdyhg jvd fma‍%uhg leu;shs

Tn wfYdal y|.u jqK;a lafIa;‍%h ;=< ckm‍%sh jkafka y|hd úÈyg' y|hdf.a b;sydih u;la lruqo@

biafldaf,a hk ldf,a hd¿fjda ;uhs uq,skau y|hd lsõfõ' biafldaf,a hkak;a biair y|hd lshk jpkh f.or Ndú; fj,d ;sfhkjd' ta uf.a ;d;a;g' ;d;a;f.a hd¿fjda ;d;a;dg lsh,d ;sfhkafka y|hd lsh,d' ;d;a;df.a ifydaorhkag ljqre;a y|hd lsh,d keye' yenehs f.dvla wh ug y|hd lsh,d lshkafka' Ñ;‍%mg lafIa;‍%hg wdjdu iaj¾Kd u,a,jwdrÉÑ" ch,;a ufkdar;ak jf.a wh ug wfYdal lsh,d l;d l<d' ta úÈyg iuyre w;f¾ uu wfYdal úÈyg ye¢kajqKd' úfoia rglÈ fndfyda fokd wu;kafka wfYdal lsh,d' fldfydu jqK;a wfYdal lsõj;a y|hd lsõj;a uuu ;uhs'

mdif,a§ ´,arjqkav¾ flfkla lsh,hs wdrxÑ'

December 20, 2015

Pricasso Flashes His Master Piece

By: Blog Poster On: 7:47 PM

mqreI ,sx.fhka Ñ;% w¢k wmQre ñksfila fukak

Ñ;% Ys,amSka is;=jï ks¾udKh lsÍu i|yd úúOdldrfha udOH fukau mskai,a fjkqjg fjk;a o%jHo Ndú;d lrk wjia:d Tn óg fmr Tn oel we;s'

flfiafj;;a" 66 yeúßÈ ;su;s meÉ is;=jï we£u i|yd Ndú;d lrkafka YÍrdx.hls' ta ish ,sxf.akao%shs'

ish wmQre yelshdj m%o¾Ykh lsÍug Tyq úúO W;aij wjia:d j,g iyNd.s fjñka is;=jï ks¾udKh lr w;r Tyq jrlg úkdä 15;a 20;a w;r ld,hla Ñ;%lrKfha ksr; fjhs'

tjeks tla wjia:djl§ Tyq idudkHfhka Ñ;% 20 isg 70 olajd m%udKhla ks¾udKh lrhs'

December 6, 2015

Henry Moore - English sculptor and artist

By: Blog Poster On: 5:23 PM

udkjhd jd¾.sl lrk iSud blaujQ udkùh idrh iys; uQ¾;s

uQ¾;s Ys,amS ‘Henry Moore’ hkak ud¾áka úl%uisxy i‍QÍka isxy, NdIdfjka i|yka lrkqfha yekaß uqj¾ hkqfjks' .%Sl úkia m%;sudj yd tn÷ ;d;aúl ksrEmKfhka hq;= uQ¾;s ;=<ska ‍fkd,nk wdiajdohla yekaß uqj¾f.a uQ¾;s ;=<ska ;ud ,;a nj úl%uisxy i|yka lrhs' uqj¾f.a we;eï uQ¾;sj,ska oelafjk udkj rEmj, weia" lka wd§ úia;rd;aul wx. fkdue;s neúka ukqIH rEmhg ysñ wdlD;sh èjks; lsÍula isÿjk nj;a tu uQ¾;s l,d lD;s riúkaokfha YslaIKh ;udg ysñj we;af;a iudê m%;sudj" kgrdcd m%;sudj wdÈ fn!oaO yd ffjÈl l,d ks¾udK weiqßka nj;a úl%uisxy i‍QÍyq olaj;s' yekaß uqj¾f.a uQ¾;s l,dj w¾:.kajd .ekSug b;d jeo.;a lreKq /ila tf,i bÈßm;a lrkqfha ‘kjl:dx. yd úrd.h’ lD;sh uÛsks'

August 14, 2015

inoka sathyangani asolted

By: Blog Poster On: 12:32 PM

foaYmd,k m,s.kakka bfkdald i;Hx.kSf.a ksjig weú;a

m%lg Ñ;%mg wOHlaIsld iy hy md,k rch ìyslsÍug lemjq mqrjeis n,h ixúOdkfha idudðldjl jk bfkdald i;Hdx.kS uy;añhg kd÷kk mqoa.,hska úiska fï Èkj, ;¾ck t,a, lrk nj jd¾;d ù we;' wef.a ksjig fmrÈk rd;%S m%ydrhla t,a, ù we;s nj;a" j;af;a isá .jhl= meyerf.k f.dia we;s njg;a weh fmd,sishg meñ‚,s lr we;' wh ta .ek fufia lshhs'

July 15, 2015

Poppleton Portraits - Bodyscapes - John Poppleton

By: Blog Poster On: 7:38 PM

w÷f¾ Èf,k fid÷re isrere mska;dre

ks¾udKYs,amS fcdaka fmdmaf,gka ish Ñ;%lrKfha yelshdj iy PdhdrEmlrKh ms<sn| we;s oekqu uekúka ixl,kh lrñka b;d wdl¾Y”h isrere mska;dre ks¾udKh lrhs'fndäiaflamaia f,i Tyq y÷kajk fuu mska;dre j, úfYaI;ajh jkafka tajd w÷re wdf,dalh ;=, muKla oel.; yels ùuhs'

July 13, 2015

Dinakshi Priyasad ~ Bridesmaid of all sinhala actress

By: Blog Poster On: 9:00 AM

නිළි මනාලියන්ගේ දෙවැනි මනාලිය...

දිනේෂ් ප‍්‍රියසාද් පරපුරෙන්, ශේෂාද්‍රි ප‍්‍රියසාද්ගෙන් පස්සෙ ඔන්න දැන් දිනක්‍ෂි ප‍්‍රියසාදුත් සිනමාවට එක්ව සිටිනවා. ශේෂාද්‍රි සිනමාවෙ ඉන්න කාලෙ දිනක්‍ෂි සම්බන්ධ වුණේ ටෙලි නාට්‍යවලට විතරයි. හරියට අක්කයි නංගියි කතාවෙලා සිනමාවයි රූපවාහිනියයි බෙදාගෙන වගෙයි කටයුතු කෙරුවෙ. ඒත් ශේෂාද්‍රි විවාහයෙන් පස්සෙ තාවකාලිකව වගේ රංගනයෙන් දුරස්වෙලයි ඉන්නෙ. ඒ අතරෙයි දිනක්‍ෂි සිනමාවට මේ එකතුවෙලා තියෙන්නෙ. ඒත් හැබැයි දිනක්‍ෂිනම් කියන්නෙ අක්කයි නංගියි දෙන්නා සිනමාවයි රූපවාහිනියයි බෙදාගෙන හිටියෙ නෑ කියලයි.

July 4, 2015

Sunburn Art Trend

By: Blog Poster On: 10:54 AM

weußldfõ kj /,a, 

weußldfõ mj;sk .%Siau >D;=fõ oeä WKqiqu;a iu. iqÿ meye iu r;ameyehg m;aùu iqÿ cd;slhkag isÿjk úm¾hdihls' fuu fjkia ùu oeka weußldfõ ú,dis;djla lr .ekSug ;reK ;reKshla lghq;= lr we;' th Wmfhda.s lr .ksñka ;reK ;reKshka úúO rgd fudaia;r ;u ifuys u;= lr wka;¾cd,fha uqod yer we;s w;r #sunburnart kñka wka;¾cd,fha f.dKq lr we;' 

July 3, 2015

Gappiya ~ Art is Blue. Art is Green. Art is Purple. Art is Orange. Art is Red. Brown. Black. Gold. Silver White and Pink.

By: Blog Poster On: 12:39 PM
Art is Blue. Art is Green. Art is Purple. Art is Orange. Art is Red. Brown. Black. Gold. Silver White and Pink.

Art is my mothers cooking.
Art is my fathers addiction.
Art is my brother’s silence.
Art is my sisters smile.

July 2, 2015

Speed Drawing with MS paint kumar sangakkara

By: Blog Poster On: 11:42 AM

Paint වලින් සංගාගේ රූපේ අපූරුවට නිර්මාණය කරපු අපේ රටේ කොල්ලෙකුගේ පට්ටම හැකියාවක් බලන්න

June 27, 2015

Shalani Tharaka ~ I don't want to be the popular actress by sending SMS my own

By: Blog Poster On: 5:04 PM

uu tia tï tia .y,d ckm%sh ks<sh fjkafka kE -Y,sks ;drld

Y,ks ;drld flá lf,lska úúO pß; Tiafia ;u rx.k fl!Y,Hh fmkajQ kQ;k mrmqf¾ olaI rx.k Ys,amskshla' fï Èkj, mqxÑ ;srfha fg,s kdgH lsysmhlskau wef.a rx.k l=i,;d wmsg olakg ,efnkjd'

fï Èkj, mqxÑ ;srfha Y,ks olskak ,efnkafka@

pß; ;=klska ta ‘ÈhKsfhda’ yS ñkaÿ,s" ‘l=gq l=gq’ udud yS l=udÍ iy ‘jiaidk fma%ufhyS’ wia:d f,i;a udj oel .kak mq¿jka'

bka jvd;a leue;s pß;h @

‘l=gq l=gq udud’ yS l=udÍ' ug wuq;=fjka rx.kfha fhfokak ´fka jqfKa keye' ta pß;h ux yd iudk ksid l=udÍ f.a rx.kh b;d myiq jqKd' kuq;a fï pß; ;=ku tlsfklg fjkia miqìï ;=kla hgf;a ksrEmKh flfrk ksid úfYaIfhka leue;s fï pß;h lsh,d j¾. lrkak neye'

March 2, 2015

Naaked Milo Moire strolls through German museum with a baby

By: Blog Poster On: 7:14 PM

"උපන් ඇඳුමින් ප්‍රදර්ශනයට ආව කලාකාරිය"

කලාව වෙනුවෙන් යැයි කියමින් තම කලාකෘති ප‍්‍රදර්ශනය අතරතුරදී දරුවාද වඩාගෙන උපන් ඇදුමින් නරඹන්නන් අතර ගැවසුණු කලාකාරියක නිසා මහත් කලබගෑනියක් ඇතිවූ පුවතක් ජර්මනියෙන් වාර්තා වේ.

මයිලෝ මොරී නම්වන ඇය හා ඇයගේ දරුවා යන දෙදෙනාම සිට ඇත්තේ නිරුවතිනි.තම කලා කෘති වලට පණ ගෙන දීම සදහා තමන්ද ජීවමාන කලා කෘතියක් බවට පත්වන බව ප‍්‍රදර්ශනය පැවැත්වීමට මත්තෙන් ඇය තම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කර තිබී ඇත.

February 16, 2015

A story of true love (Short Story)

By: Blog Poster On: 9:06 AM

සැබෑ පෙම්වත්තු කිසිදාක අති'නත නොගනිති (කෙටිකතාව) 

සර්පයා ෆේස්බුක් හි පිංතූරයක් බෙදාගෙන තිබිණි. උදයෙහි අටත් නවයත් අතර. තනිරූල් කොළයක කළු අත් අකුරින් ලියූ.
ෆුඩ් සිටි බිලක් රුක්ෂාන් ගේ අතෙහි විය. ඒ පිංතූරයෙහි වූ අකුරු පිටපත් කල, නිල් පෑනකින්. නිය ආලේපන ලූ ඇඟිලි අගින් අල්ලා, ඉලක්කම් නැති පැත්තෙහි.

රුක්ෂාන් කඩදාසිය දිග හැර බැලුවේ ය. අනතුරුව ඇය දෙස බැලුවේය. දෙවුර නැටෙව්වේය.

"පිස්සුවක්..!!"

ඇය දෙතොල උල් කලාය, ඇස් පියමින්.

"අපි දෙන්න ගැන නෙවේ අනේ..!!"

ඔහු වම් අත මිට මෙලෙව්වේ ය. ඇගේ දකුණත මැදි කරගෙන. පියවර තැබුවේ ය. සුපුරුදු මඟ දිගේ.

ඔවුහු සිමෙන්ති බංකුවක් උඩ හිඳගෙන සිටියෝ ය. වැව රවුමේ වට තුනක් ගොස්, ආදරණිය මාතෘකා සියල්ල අවසන්ව.

"ඔයා දන්නව ද ? අපෙ නගරාධිපතිත් සෑහෙන්න හොරකම් කරලා! අපෙ පාර කොන්ක්‍රීට් කරල විතරක් ලක්ෂ දෙසිය අසූවක් හම්බකරලා...!! අපේ සල්ලිනෙ නේද ?"

ඔහු හිස වැනුවේ ය. ඇය දිගටම කියෙව්වා ය.

"අපෙන් හොරකම් කරල තියෙන තරම!! ඒකෙන් දහයෙන් පංගුවක් තිබ්බ නම් මට හොඳ වෙඩින් එකක් ගන්න තිබුණා..!! බලන්නකො ඔයාගෙ ගෙදරිනුත් කැමති නැත්තෙ අපිට සල්ලි මඳි කියලනෙ..!!"

ඔහු ඇගේ හිස ඇඟිලි ගෑවේ ය. කඩදාසිය නැති අතින්. පශ්චාත්තාප වෙමින්.

ඇය ඔහු අත වූ කොලය ගත්තා ය. දිග හැරියා ය. කඳ කෙලින් කර ගත්තා ය. කොළය ඔහු වෙත පෑවා ය.

"සැබෑ පෙම්වතුන්
කිසිදා එක් නොවෙයි
එක්වූ පෙම්වතුන්
සැබෑ පෙම්වතුන් ලෙස
ජීවත් නොවෙයි
වෙන්වී ගියවුන්
සදාකල් පෙම්වතුන් ලෙසට
ජීවත් වෙයි."

ඔහු සිනාසුනේ ය. සුපුරුදු ලෙස ම. ආඩම්බරයෙන්. දෙතොල් තදකරගෙන ම.

"ඉතිං..? අපි දෙන්න ගැන නෙවෙයි කිව්වෙ?"

ඇය බැරෑරුම් මුහුණක් හදා ගත්තා ය. ඔහුගේ අත දෝතින් ගත්තා ය.

"මං හැමදාමත් ඔයාට ආදරේ..!"

දිගු හුස්මක් ගත්තා ය. පහලට හෙළුවා ය.

"නගරාධිපතිගෙ ගෙදරින් මට යෝජනාවක් එවල. එයාගෙ පුතාව! මං කිව්ව වෙඩින් එකට ලක්ෂ තිහක්වත් වියදම් කරනව නම් මං එයාව බඳින්න කැමතියි කියල.!"

අනතුරුව රුක්ෂාන්ගේ ගෙලෙහි එල්ලුණා ය. ඔහුට කිසිවක් කීමට ඉඩ නොතබා වම් කම්මුල ඉම්බා ය.

"අපේ සල්ලි අපි ගන්න එපා යැ..!"

පොලිස් නිලධරයා. ඔවුන් වෙත එමින් සිටියේ ය. සිය විසිලය අතෝරක් නැතිව පිඹිමින්.
වැව රවුම ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයකි.

© අනිල් හේරත්

(colomboweek.com)

 

January 8, 2015

Megumi Igarashi (Rokudenashiko): "Art and obscenity:

By: Blog Poster On: 5:23 PM

alt

තම ස්ත්‍රී ලිංගය තේමා කොට ගෙන කලා නිර්මාණ කරන කාන්තාව

තම ස්ත්‍රී  ලිංගය තේමා කොට ගෙන කලා නිර්මාණය කරන ජපන් කලාකාරියකට එරෙහිව අසභ්‍ය දේ කිරීම පදනම් කොට ගෙන චෝදනාවට ලක්ව ඇත.
මෙගුම් ඉගරශි නම් වූ 42 හැවිරිදි මෙම කාන්තාව තම අසභ්‍ය නිර්මාණ ටෝකියෝවේ ලිංගික අංගෝපාංග වෙළඳ සැලක ප්‍රදර්ශනය කර ඇත.එසේම තම ස්ත්‍රී ලිංගයේ ත්‍රිමාණ දත්ත පුද්ගලයන් වෙත යවා ඇති බවත් සඳහන් වේ.

මැය මුල් වරට ජූලි මාසයේ දී  අත්අඩංගුවට පත් විය. ඇය නිදහස් කරනු ලැබූවේ ජනතා බලපෑම සහ නීතිමය අභියායචනයක් සාර්ථක වීමෙනි.

පසුගිය 24  දින ඇය චෝදනා ලබා ඇත්තේ තම ස්ත්‍රී ලිංගයේ අනුරුවක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ අන් අයටත් ත්‍රිමණ පිටපත් සකසා ගත හැකි ලෙස තම ස්ත්‍රී ලිංගයේ ත්‍රිමණ දත්ත බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් බව විදෙස් පුවත් පත් වාර්ථා කර සිටී.

රෝකු දෙනෂි-කො එසේත් නැතිනම් “නරක ගැහැණු ළමයා“ ලෙස පෙනී සිටින ඉගරශි චෝදනාවට නිවැරදිකාරිය වන බවටද තීරණය වී ඇත.

“ඉතා හුරු බුහුටි ලෙස සැරසිලි මගින් අලංකාර කර ඇති ලිංගේන්ද්‍ර වන මගේ නිර්මාණ සියල්ලේම අරමුණ හුදු හාස්‍ය රසයක් ලබා දීම එහි ඇති කිසිම අසභ්‍ය බවක් නැහැ. යනුවෙන් ඇය අධීකරණය හමුවේ කියා ඇත.“ යනුවෙන්ද එම පුවත්  පත වර්ථා කර සිටී.

අසභ්‍ය දේ පිලිබද ජපාන නීතිය මගින් ලිංගේන්ද්‍ර ප්‍රතිනිර්මණය කිරීම  තහනම් කර තිබෙන අතර, රූපවාහිනී මධ්‍ය සහ ඡායාරූපවල  බොදවී ගිය ආකාරයෙන් ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බව දැක්වේ.

ඇය මෙම චෝදනාවට වැරදිකාරිය වූවා නම් වසර දෙකක සිර දඩුවමක් ජපන් යෙන් මිලියන 2.5 ක මුදලක් ගෙවන්නට සිදු වන බවත් පැවසේ.

ස්ත්‍රී ලිංග හැඩඩය ගත් කුඩා ඔරුවක ආකෘතිය ඉගරෂි ප්‍රසිද්ධියට පත් කල නිර්මාණයකි.

http://www.lapatilla.com/site/wp-content/uploads/2014/07/2014-07-16T124023Z_348957296_GM1EA7G1IGR01_RTRMADP_3_JAPAN-OBSCENITY.jpg
Loading...