Showing posts with label Automobile. Show all posts
Showing posts with label Automobile. Show all posts

April 15, 2017

Kapla Electric car - Made in Sri Lanka

By: Blog Poster On: 6:19 AM

අට ලක්‍ෂයේ විදුලි කාරය වෙළද පොලට කිලෝමීටරයක වියදම 3.50යි 

කැප්ලා මෝටර් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් හි සභාපති කේ.ටී. කපිල ද සිල්වා මහතා අද දෙරණ Biz 24×7 සම්මුඛ සාකච්ඡාව හා එක්විය. ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කෙරෙන අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථය පිළිබඳ මෙතෙක් අනාවරණය නොවූ තොරතුරු රැසක් කපිල ද සිල්වා මෙහිදී හෙළි කළේය.

මෙය ධාවනයේ දී වැය වන පිරිවැය කිලෝ මීටරයක් සඳහා රුපියල් 3.50 ක් පමණක් බව පැවසූ කපිල ද සිල්වා මහතා මෙම මෝටර් රථය රුපියල් ලක්ෂ 8 ක මිලකට වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත් දැනටමත් ගැනුම්කරුවන් 200 ක් පමණ දෙනා මෙය මිල දී ගැනීමට ලියාපදිංචි වී සිටින බවත් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

March 5, 2017

Ray Wijewardene - Inventor of first two wheeled hand tractor

By: Blog Poster On: 10:13 PM

පාලකයන්ගේ දුර්වලකම් නිසා අත් ට්‍රැක්ටරේ පිටරටට සින්න වුනු හැටි

මේ 1994 සැප්තැම්බර් 26 වැනි දින පුවත්පතක සිරස්තලයකි. කඩාවැටුණු ගුවන් යානය පිටුපස කතන්දර බොහොමයක් තිබිණි. ඊටත් වඩා ගුවන් නියමුවා ගැන ලියවුණු කතන්දර බොහොම රසවත් ය. තමාම නිපදවාගත් සැහැල්ලු ගුවන් යානයක නැගී රටපුරා සංචාරය කළ මේ නියමුවා වරක් කොළඹ ප්‍රදේශයේ තම සැහැල්ලු ගුවන් යානය පදවමින් සිටියේය. හදිසියේම වැසිකිළියාමේ අවශ්‍යතාවක් නියමුවාට දැනෙන්නට විය. ඔහුගේ නිවෙසද පිහිටියේ කොළඹ ය. තවත් දෙවතාවක් නො සිතූ හෙතෙම ගුවන්යානය තම නිවෙස අසල පිට්ටනියට ගොඩ බැස්සවීය. අනතුරුව ගුවන් යානය මංමාවත් දිගේ සිය නිවෙස දක්වා ම ධාවනය කර, බැස දිව ගියේ තම අවශ්‍යතාව වෙනුවෙනි. නිවෙස ඉදිරිපිට ගුවන් යානයක් නවතා තිඛෙන දුටු බොහෝ දෙනෙක් පළමුව මවිතයටත්, දෙවනුව සිදු වී තිඛෙන දෙයින් විනෝදයටත් පත්වූහ.

October 17, 2016

Ford to offer self-driving cars without steering wheels

By: Blog Poster On: 4:55 PM

රියැදුරුට විවේක දෙන ෆෝර්ඩ් ‍ඔටෝ!

උදෑසන නි‍ෙවසේ සිට කාර්යාලයට යන කාර්යබහුල වේලාවේ රථවාහන තදබදය නිසා අාතතියට ලක්වීම වෙනුවට රියැදුරු අසුනට බරවී පුවත්පත් කියැවීමට හැකිනම් කොපමණ හොඳදැයි ඔබට නිකමටවත් සිතුණාද? කාට හෝ එසේ සිතී ඇත්නම් එය හිතලුවක් නොවන දිනය වැඩි ඈතක නොවේ යැයි පෙනෙන්නේ ෆෝර්ඩ් සමාගම පසුගියදා කළ ප්‍රකාශයකිනි.ෆෝර්ඩ් සමාගමේ සභාපති මාර්ක් ෆ්ලෙඩ්ස් කැලිෆෝර්නියාවේදී හෙළිදරව් කළේ ස්වයක්‍රීය ධාවනයකින් යුතු මෝටර් රථ 2012 වසරේදී වෙළෙඳපොළට අවතීර්ණ වන බවයි. ඒවා සුක්කානමක් හෝ නැති පූර්ණ වශයෙන් ස්වාධීනව හැසිරෙන මෝටර් රථ වේ. මේ සඳහා සිදුවන පර්යේෂණවලට සමාගම දරන ආයජෙනය දෙගුණ කර ඇතැයිද ඔහු පවසා ඇත.

September 25, 2016

Rolls Royce Wraith in Sri Lanka

By: Blog Poster On: 12:55 PM

ලංකාවට මෙතෙක් ගෙනා මිළ වැඩිම කාර් රථය දැන් වරායේ – ඡායාරූප මෙන්න (PHOTOS)

ශ්‍රී ලංකාවට මෙතෙක් ආනයනය කළ මිළ අධිකතම කාර් රථය මේ වන විට වරායට ගෙනවිත් තිබෙනවා.

Rolls Royce Wraith මාදිලියේ මෙම රථය බදු ගෙවූ පසුව රුපියල් මිලියන 158ක් පමණ වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙහි ඡායාරූප පහතින් දැක්වෙනවා.

August 22, 2016

Usain Bolt's Car Collection - 2016

By: Blog Poster On: 10:12 PM

සුපිරි බෝල්ට්ගේ සුපිරි කාර් එකතුව (PHOTOS/ VIDEO)

ලෝකයේ වේගවත්ම මිනිසා තමා බව, නොකඩවාම ඔලිම්පික් උළෙල තුනකදීම ජැමයිකානු කෙටිදුර ධාවන ශූර උසේන් බෝල්ට් සනාථ කර තිබේ. බෝල්ට් දෙපයින් පමණක් නොව මෝටර් රථ වලින්ද වේගයෙන් යන්නට රුසියෙකි. ඔහු සතු SUV මෝටර් රථ එකතුවෙන් එය මොනවට පැහැදිලි වේ.

Ferrari 458, Ferrari F430, BMW M3, Nissan GT-R වැනි ඔහු හිමිකම් පානා මෝටර් රථ කිහිපයක ඡායාරූප සහ වීඩියෝ පහතින් දැක්වේ. මේ අතර රන් ආලේපිත මෝටර් රථයක්ද වීම විශේෂත්වයකි.

February 20, 2016

Sri Lankans first electric Super Car "Vega"

By: Blog Poster On: 6:50 PM

Sri Lankans first electric Super Car ,eïfnda.skshg iu fjkak ,xldfõ yok iqmsß ld¾ tal

Y%S ,xldj iqmsß fudag¾ r:hla ksIamdokh lrkak yokjd lsõfjd;a Thd,g tal úYajdi lrkak mq¿jkao @

“fõ.d” ta iqmsß fudag¾ r:hhs' fïl f¾isx ld¾ j¾.hg wh;a tlla' fï fudag¾ r:h cd;Hka;r fj<|fmd<g ksl=;a lrkak iqodkï fjkafka fldaâcka
"CodeGen" iud.uhs'

කාර් එක බලන්න පහලින් PAGE එකට LIKE කරන්න

January 30, 2016

BMW i8 - Is it real or fake

By: Blog Poster On: 11:18 AM

oyï isßfiakf.a nj lshk - BMW i8 jdykfha~ f;dr;=re fukak (PHOTOS)

ckdêm;sf.a  mq;a oyï isßfiak uy;d ,xldjg f.fkk ,o kj;u j¾.fha iqmsß BMW i8 r:hla ms<sn|j fï jk úg iudc cd, fjí wvúj, olakg ,efnkjd'

tys jákdlu ,xldfõ  uqo,ska remsh,a 21"496"250'00 la nj;a tys oelafjkjd'

fuu BMW i8 r:h ,xldjg wdkhkh l< ;sôß.iahdfha iqks,a fudag¾ia wdh;kfhka fï ms<sn|j www'nethfm'com úuid isáhd'

Opel GT Concept

By: Blog Poster On: 10:07 AM

h;=re" ihsâ lKakdä" yeâ,a ke;s kj;u gÉ isiagï fudag¾ r:h

ta lshkafka jdykh mojk tl yer wka ish,a, gÉ isiagï l%uhg l%shd;aul lrkak mq¿jka fjk úÈhg fïl yo,d ;sfhk tl'
fï kj ;dlaIKhg fjdlaiafyda,a iud.u m<uq fudag¾ r:h fï fjk fldg ksIamdokh lr,d wjidkhs'
fï ld¾ tl Ôà udÈ,shg wh;a tlla' fï ld¾ tfla fodrg yev,a keye fudlo fodr l%shd;aul fjkafka gÉ isiagï tlg ksid'
fï Ôà udÈ,sfha iqm¾ ld¾ tfla úfYaI;ajh ;ud me;s lKakdä fjkqjg ;sfhkafka leurd' we;=f,a bkak

January 22, 2016

How Toyota found first production model

By: Blog Poster On: 5:31 PM

wjqreÿ 80g miqj kej; fidhd .;a m,uq Toyota fudag¾ r:h

fudag¾ r: b;sydifha Toyota fj; ;sfnk kduh .ek wms wuq;=fjka l;d l,hq;= keye' kuq;a tjlg Toyoda kñka ye¢kajQ Toyota ksIamdokh l, m,uq r:h .ek wÆf;kau l;dnyla we;sù ;sfnkjd' 1936 tkï óg wjqreÿ wiQjlg fmr isg 1942 olajd ksmÿjqkq Toyota m%:u ksImdok udÈ,sh (Production model) Wfka Model AA keu;s ld¾ tlhs' r: 1404 muKla ksmojkq ,enqjd' 1935 § prototype tlla f,i ksmojkq ,enQ A1 r:fhka miq fj,|fmd,g Model AA r:h y÷jdfok ,§' fï jkf;la fndfyda fokd is;=fõ Toyota iud.fï m,uq fudag¾ r: ish,a, úkdY ù we;s njhs' ta ksidu iud.u Model AA r:fha kj ksImdokhla (replica) ground-up fabrication r:hla ksmojkq ,enqjd'

January 21, 2016

Ehang 184, a Chinese One-man Drone

By: Blog Poster On: 5:34 PM

ñh.sh ñ;=rka fjkqfjka ks¾udKh l< f,daflgu iïm;la fjk drone hdkdj

f,dalfha m%n, rgj,a w;ßka Ökh lshkafka kj fidhd.ekSï w;r bÈßfhkau isák rgla' b;ska fï Ökfha Ehang lshk iud.u tla mqoa.,fhl=g muKla .uka.; yels l=vd .=jka hdkhla ks¾udKh lr,d ;sfhkjd' fïl .=jka hdkhla lsõjg jeä ÈhqKq lrmq drone hdkdjla'

drone hdkdfõ .uka .kakd uÛShdg ;ukag hkak wjYH ;ek ta hdkdj we;=f,a ;sfnk ;srfha i|yka lrkak ú;rhs ;sfhkafka' iajhxl%shj mehg lsf,daóg¾ 60l fõ.fhka fï hdkh .uka lrkjd' fï .ek my; ;sfhk ùäfhda tflka yßhgu Thd,g oek .kak mq¿jka'

December 6, 2015

26 Year Old Sri Lankan Develops Unique Electric-Turbo Car

By: Blog Poster On: 6:20 PM
අවුරුදු 26ක ලංකාවේ කොල්ලෙක් ටර්බෝ ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථයක් නිපදවයි

November 10, 2015

The future is here: mass-market hydrogen cars

By: Blog Poster On: 7:29 AM

yhsv%‍cka ld¾ fj<|fmd<g tlafjhs

f,dal m%‍jdyk lafIa;%fha kj hq.hla iksgqyka lrñka

fmdis, bkaOk Ndú;fhka f;drj Odjkh l< yels fudg¾ r: fm<la fï jkúg ksIamdokh lr ;sfnkjd'

f,dalfha mßir ys;ldóu bkaOkh f,i ie,flk yhsv%cka ^tÉ2& bkaOkh fhdod.ksñka Odjkh jk fuu fudag¾ r: ksIamdokh wrUd we;af;a" cmdkfha fgdfhdgd" fydkavd iy ol=Kq fldßhdfõ yqkafâ hk iud.ï úisks'

August 5, 2015

Yureni Noshika's Honda s660 car - video

By: Blog Poster On: 6:42 PM

hqf¾ksf.a ñ,shk y;la ják ld¾ tl fukak f,daflgu ;sfhkafk 660hs" ,xldjgu folhs

ckm%sh rx.k Ys,amsKshla jk hqf¾ks fkdYsld f,dalfha wêl ñ,lska hqla; jdyk w;r mj;sk fydkavd tia 660 j¾.fha fudag¾ r:hla ñ,È f.k we;s nj jd¾;d fjhs'

hqf¾ks fkdYsld fïúÈyg ñ,È f.k we;af; ñ,shk y;la muK jákdlula hq;a fudg¾ r:hls'fuh Limited Edition hgf;a fudag¾ r: 660 la muKla ksmojd we;s w;r hqf¾ks ñ,È .;a fudag¾ r:h;a iu. ,xldfõ we;af; folla muKla njo jd¾;d fjhs'


යුරේනි එය පදවන අයුරු පහත විඩියෝවෙන් බලන්න

March 17, 2015

The President Barack Obama's'Cadillac'

By: Blog Poster On: 8:07 AM

ජනපති ඔබාමා එක්ක එහේට මෙහේට යන ඔබාමාගේ තිරිසනා....It's called "The Beast",The President Barack Obama's'Cadillac' !

ඔබටත් ඔබාමාගේ යුධ ටැංකියකට සමාන කරපු කාරයක් ගැන අහලා දැකලා තියෙන්න පුලුවන් පහුගිය දවස්වල අන්තර්ජාලයේ ප්‍රසිද්ධ මාතෘකාවක් වුනා... මේ ඒ ගැන විස්තරයක්...‍
ලොව ප්‍රමුඛතම ආරක්ෂ පද්ධතියට හිමිකම් කියන මේ හයිබ්‍ර්ඩ් වර්ගයේ මෝටර් රථය නිපදවා ඇත්තේ ඇමරිකාවේ ජෙනරල් මෝටර්ස් සමාගම විසිනි. ඒ 2009 වසරේදීයි. චවලට් ( Chevrolet ) හා කෝඩියැක් ( Kodiak ) යන මොටර් රථ නිපදවන සමාගම් වල තාක්ෂණය එකතු කර ගෙන මෙය නිර්මණය කිරීමත් සමග එය 'Cadillac' නමින් හදුන්වන්නට වුනා.

October 8, 2014

VEGA : First ever super luxury car manufactured in Sri Lanka

By: Blog Poster On: 9:24 AM

"වේගා" ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවන ප්‍රථම රේසිං වර්ගයේ මෝටර් රථය

වේගා නම් මෙම මෝටර් රථය එළඹෙන දෙසැම්බර් මස 12 වනදා වෙළඳපොලට ලක්ෂ 3000 ක මිලකට නිකුත් වීමට නියමිත වේ.


සංචාරක සමාගම් සඳහා මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය කරන එංගලන්තයේ ට්‍රැවල් සොෆ්ට්වේයාර් නම් මව් සමාගමේ තවත් සමාගමක් ලෙසින් කටයුතු කරන කෝඩ්ජෙන් සමාගම විසින් සුපිරි "වේගා" නම් මෝටර් රථයේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුකරයි.

October 3, 2014

Lamborghini Veneno හිමිකරුවන් තිදෙනා අතර සිටින ප්‍රකෝටිපති ලාංකිකයා

By: Blog Poster On: 6:56 PM
Antoine Dominic (ඇන්ටොයින් ඩොමිනික්) කියන්නේ ලොව අංක එකේ රථ වාහන ව්‍යාපාරිකයෙක්. රෝල්ස් රොයිස්, බෙන්ට්ලි හා ලැමිබෝගිනි වැනි අධි සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ අලෙවි කිරීමේ හා බෙදාහැරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරත වන ඔහු Bespoke මෝටර් රථ සමාගමෙහි හිමිකරුයි. 

මේ වන විට 51 හැවිරිදි ඔහු ලාංකිකයෙක්. 

අපේ රටේ උපත ලැබූවත් ඔහුගේ හීනය වුනේ අධි සුඛෝපභෝගී වාහනයක හිමිකරුවෙක් වන්නටයි. ඒ වෙනුවෙන් දිවා රෑ වෙහෙසී කැපවීමෙන් වැඩ කළ ඔහු අද අධි සුඛෝපභෝගී වාහන බෙදාහරින්නෙක් බවට පත්වෙලා.

ඒත් මොහුට ජාත්‍යන්තරයේ ප්‍රසිද්ධියක් හිමි වීමට හේතු වුනේ නම් වෙනත් හේතුවක් නිසයි. ලැම්බොගිනි සමාගම පසුගිය දිනෙක සිය නවතම මෝටර් රථය එළිදැක්වූවා. 
Lamborghini Veneno නමින් හැඳින්වෙන ඒ මෝටර් රථය ඩොලර් මිලියන 4ක් පමණ මිල වනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් නම් රුපියල් කෝටි 50කට ආසන්නයි. 

ඒ කෙසේ වුනත් ලැම්බොගිනි සමාගම මේ මෝටර් රථ‍ය එසේ මෙසේ කෙනෙකුටනම් මිලදීගන්නට බැහැ. මොකද ලැම්බෝගිනි සමාගම අවසර ලබාදෙන අයට විතරයි මේ තරම් මුදලක් දීලා වුනත් මිලදීගන්න පුළුවන්.

ඉතින් ලැම්බොගිනි සමාගම විසින් මේ නව ඛ්පඉදරටයසබස ඪැබැබද මෝටර් රථය මිලදී ගැනීම සඳහා ඉඩ ලබාදුන් තුන් දෙනා අතර මේ ලාංකිකයාත් ඇතුලත්.

ලැම්බොගිනි සමාගම මෙලෙස සිය පාරිභෝගියකයින් තිදෙනා තෝරාගෙන ඇත්තේ ලැම්බෝගිනි මෝටර් රථ පිළිබඳ ඇති ඇල්ම, ඒ වගේම ඒ පිළිබඳ ඇති දැනුම වගේම මීට පෙර ලැම්බොගිනි මෝටර් රථ මිලදීගත් ප්‍රමාණයත් සලකා බලා බවයි පැවසෙන්නේ.

ඩොමිනික් මීට පෙර සේවය කර ඇත්තේ ගණකාධිකාරවරයෙක් ලෙසයි. ඒ වගේම
Excel Technology නම් ලේසර් නිෂ්පාදන සමාගමක හිමිකරුවකුව සිටි ඔහු පසුව ඒ සමාගම විකුණා දැමුවා. ඉන් අනතුරුවයි Bespoke Motor Group අරඹා මෝටර් රථ ව්‍යාපාරයට එක්ව ඇත්තේ. අද වන විට ලොව අංක එකේ අධි සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ ව්‍යාපාරිකයින් අතර වැජඹීමට මේ ලාංකික ව්‍යාපාරිකයාට හැකිව තිබෙන්නේ නොපසුඹට වීර්යය නිසා බවයි ඔහු පවසන්නේ.

කෙසේ නමුත් ඔහු නව 
Lamborghini Veneno මෝටර් රථය මිලදී ගත් මුදලට වඩා වැඩි මුදලකට දැනටමත් බොහෝදෙනෙක් ඔහුගෙන් මේ මෝටර් රථය මිලදී ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටින බව වාර්තා වනවා.

(www.gossipbook.lk)
Loading...