Showing posts with label Business News. Show all posts
Showing posts with label Business News. Show all posts

July 1, 2017

Air New Zealand staff have nothing to hide

By: Blog Poster On: 5:54 PM

අඟේ නූල් පොටක්වත් නැතිව වැඩ කරන නවසීලන්ත ගුවන් සේවිකාවෝ.(ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා, බලන්න) Air New Zealand staff have nothing to hide

June 21, 2017

Otara in a new look

By: Blog Poster On: 12:06 PM

ඔටාරා ගෙවිලියක වෙලා (photos & video)


ප්‍රකට ව්‍යාපාරික කාන්තාවක වන ඔටාරා ගුණවර්ධන කලින් කල විවිධ අත්දැකීම් හුවමාරු කරගන්නට උත්සාහ කරනවා. මේ වනවිට සිය ව්‍යාපාර වලින් ඉවත්වී සිටින ඇය පසුගිය සිංහල අවුරුද්දට සිංහල ක්‍රමයට කැවුම් උයන්නට සූදානම් වූ අයුරු හා වෙසක් සමයේ කූඩු හැදූ හැටි ප්‍රසිද්ධ කර තිබුණා. පසුගියදා වී ගොවිතැන් කරන ගම්මානයකට ගොස් ගෙවිලියක ලෙස සැරසී ගොවි අත්දැකීම් විඳගන්නට සැරසුණ ආකාරය ඇය ඇගේ ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහන් කර තිබුනේ පහත පරිදිය

March 6, 2017

Colombo to see second fastest growth in super rich

By: Blog Poster On: 6:31 PM

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෝටිපතියෝ 13,000 ක් තොරතුරු මෙන්න

මීළග වසර දහයක කාලය තුළ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නගරය වන කොළඹ නගරය තුළ වෙසෙන සුපිරි ධනවතුන්ගේ ප්‍රමාණය සියයට 160 කින් ඉහළ යනු ඇති බව එක්සත් රාජධානියේ දේපළ උපදේශන සේවා සමාගමක් වන Knight Frank විසින් සිදුකරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබේ.


ඒ අනුව ඉදිරි දශකය තුළ කොළඹ නගරයේ ඩොලර් මිලියන 30 ක් හෙවත්රුපියල් බිලියන 45කට වඩා ධනයකට හිමිකම් කියනු ලබන පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 182 ක් වන බවට මෙම වාර්තාව මඟින් පුරෝකථනය කර තිබේ.

March 1, 2017

Des Gunewardena is king of London's top restaurants

By: Blog Poster On: 10:43 PM

බ්‍රිතාන්‍යයේ ධනවත්ම සියදෙනා අතර සිටින සිංහල ව්‍යාපාරිකයා.

ලන්ඩනයේ ආපනශාලා රජු වශයෙන් සැලකෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයකු බව පුවත්පතක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ලන්ඩනයේ ඉහළ පැලැන්තියේ ආපනශාලා 34ක් මෙන්ම නිව්යෝර්ක්, පැරිස්, තෝකියෝ ආදී ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ නගර ගණනාවක තවත් හෝටල් කිහිපයක්ද ඇතුළත් ආපනශාලා ජාලයක හිමිකරු වන මොහු මේ දිනවල එංගලන්තයේ ආන්දෝලනාත්මක පුවත් මවන්නකු බවටද පත්ව සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.
ඩෙස් ගුණවර්ධන නම් වන මේ 53 හැවිරිදි ව්‍යාපාරිකයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපිද මෙරට පාසලකින් මූලික අධ්‍යාපනය ලබා පසුව එංගලන්තයේ පදිංචියට ගිය තැනැත්තෙක් වනවා.
එංගලන්තයේදී වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලැබූ ඩෙස් 1981දී අර්නස්ට් ඇන්ඩ් යංග්හි වරලත් ගණකාධිකාරිවරයකු වශයෙන් වෘත්තීය ජීවිතය අරඹා ඉන්පසු 1991දී කොන්රන් හෝල්ඩිංග්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වී තිබෙනවා.

May 12, 2016

Panama Papers Sri Lanka List Revealed -Update 2

By: Blog Poster On: 3:33 PM

mekud fmam¾ia j,  vqndhs ueßhÜ ysñlre f,dl=ú;dk;a

T*afId¾ ,Slaia j,

c.;am%sh iqu;smd, iy úoHd wurmd,;a

miq.shod fy<sorõjQ mekud fmam¾ia iïnkaO l:dny we;eï udOH jd¾;d l< jerÈ foaj,a lsysmhla ksid fjkia uqyqKqjrlg yeÍ ;sfnkjd'
whs'iS'whs'fÊ fjí wvúfha mekud fmam¾ia uqo,a wdfhdackh l< whf.a kï fidhdfok fijqï msgqfõ kula fijQ úg tu ;eke;a;d 2016 mekud fmam¾ia j,ska fyda 2013 T*afId¾ ,Slaia o;a; f.dkq folskau msßlaid fidhdfok w;r tu ku wh;ajkafka ljr o;a; f.dkqfjkao hkak

May 10, 2016

Sri Lankan names in “Panama Papers” revealed

By: Blog Poster On: 8:30 PM

fukak mekud fmam¾ tfla ,xldfõ f,dlalkaf.a kï ,ehsia;=j

mekud fmam¾ ys kï ioyka Y%S ,xldjg iïnkaO mqoa.,hskaf.a iy wdh;kj, ,ehsia;=j fï jkúg fy<sorõ ù ;sfnkjd'  ta w;r Y%S ,xldfõ m%isoaO mqoa.,hka lsysmfofkl=f.a kï y÷kdf.k ;sfhkjd'

ksYaYxl fiakdêm;s" uxcq, l=udr hdmd" fikr;a Èidkdhl" isßfujka rdcr;ak (wejka.dâ)" flk;a fcdka mkaä.rdia" fufyduâ isoaÈla" ñka YQka" iqñ;a l=udr;=x." f,darkaia n¾kdâ" ksfld,d fvdka ylskaika" YSks chfldä (@ ueksla yd iaj¾KdNrK)" uhsl,a frdn¾Üia" wrEka yhsv%‍dukS" fudakd yhsv%dukS (yhsv%dukS mjq,)" wrEka m%‍ldYa" uqflaIa" hska msx" isuka mskaÉ" l%siafg%dam¾ frdydka" we;=¿ 19 fofkl= f.a kï fï ,hsia;=fõ ioyka'

May 8, 2016

Online shop by Dinesh's daughter Sheshadri Priyasad

By: Blog Poster On: 6:45 PM

ieñhdf.a iem uÈ lshd fldgq mekak fYaIdøSg w;ajqKq brKu


kjl Ñ;%mg ks<shl fukau" l,d lafIa;%fha m%lgfhl= jk m%shidoaf.a uoaÿó jk fYaIdøs m‍%shidoa myq.sh ld,fha mqj;a uejQ pß;hla'

chgu u.=,a ld,d ysgmq ckdêm;s udOH wOHlI rkacka o is,ajd uy;df.a mq;=jk iïm;a o is,ajd iu. újdy ù isá weh È.ska È.gu ieñhd iuÕ mjd udOH idlÉPdjka yd tlafjñka mjid isáfha w¨‍;skau mgka .;a;= újdy Ôúf;a yßu iqkaor njhs'
kuq;a" újdy ù fojirla .; jkakg;a fmr"  fYaIdøSf.a wh;d iïnkaOhla wef.a ieñhd jk iïm;af.a w;gu wyqfjkjd'

February 4, 2016

PayPal inwards payments in Sri Lanka

By: Blog Poster On: 7:51 AM

,dxlslhkag;a Paypal myiqlu <Õ§u@

rg ;=< Paypal u.Ska f.ùï lsÍug yels mßÈ ,dxlslhkag .kqfokq lsÍu myiq lsÍu ms<sn| idlÉP lsÍu i|yd Paypal iud.fï l,dmSh m‍%Odkshd fyg Èjhskg meñ”ug kshñ; h'

Tyqf.a ixpdrh ;=< § uqo,a wud;H rú lreKdkdhl iy uynexl= wêm;s iuÛ idlÉP lsÍug kshñ; h'

,dxlslhkag ráka msg; Paypal .kqfokq l< yels jqjo furg ;=< tu .kqfokq lsÍfï ndOd mj;S'

January 31, 2016

The story behind csn channel

By: Blog Poster On: 4:29 PM

l¿ i,a,s iqÿ l< mjqf,a kd,sldj fkdfyd;a iS'tia'tka l¿ i,a,s ud*shdj

lshkakg hkafka l¿ i,a,s iqÿ l< mjqf,a kd,sldj fkdfyd;a ^Calton Sports Network& iS'tia'tka [CSN].ekh' rdcH n,h ;sìh § rfÜ ck;djf.ka jika l< uQ,H wmrdOhla ms<sn|jh'
l¿ i,a,s iqÿ l< jHdmdrhla ms<sn|jh' iS'tia'tka [CSN] i|yd uqo,a fhoùu iS'tia'tka' kd,sldj wdrïN lsÍu i|yd uqo,a ,enqfKa flfiao ldf.kao hk m‍%Yakhg ,efnkafka fujka ms<s;=rls' fhojQ uqo, remsh,a ñ,shk 230ls' tu uqo, ,enqfKa ldf.kao@
iðka jdia .=Kj¾Okg wh;a fldiafudaia fglafkdf,dð

January 23, 2016

Mariah Carey Engages with James Packer

By: Blog Poster On: 10:29 PM

,xldfõ leisfkda odkak wdmq James Packer hq. Èúhgf,dj m%lg leisfkda wêm;sfhl= jQ ì,shkm;s f–ïia mel¾ kj hq.Èúh msúfik nj mjid we;'

Tyq weußldfõ iqmsß ;rejla jk ußhd lef¾ iu. w;sk; .kakd nj udOHg m%ldY fldg we;' fï jk úg f–ïia mel¾ 47 jeks úfha miqjk w;r ußhd 45 jk úfha miqfjhs'

Tjqkaf.a wdor iïnkaOhg wjqreoaolg jvd jeä jk w;r" f–ïia mel¾ ,xldfõÈ m%isoaO jQfha leisfkda iïnkaOfhks

January 16, 2016

Another large blue star sapphire ‘found in Sri Lanka’

By: Blog Poster On: 11:41 PM

වටිනා නිල් මැණිකක් දඔුල්ලෙන් මතුවෙයි


December 30, 2015

CMC Blacklists LiveEvents Over 29 Million Tax Issue

By: Blog Poster On: 2:02 PM

ufya, iy ix.df.a iud.u "í,ela ,siaÜ" lrhs

tkaßfla kue;s úfoaYSh .dhlhdf.a m%ix.h ixúOdk l< ufya, chj¾Ok iy l=ud¾ ix.laldrg wh;a iud.u widÿ f,aLk .; lsÍug fld<U uyk.r iNdj ;SrKh lr ;sfnkjd' ta)  m%ix.hg wod< remsh,a ñ,shk 29l úfkdao noao f.ùu meyer yeÍu fya;=fjka'

wod< uqo, f.jk;=re Tjqkaf.a iud.ug bÈßfha§ lsisÿ jevigykla fld<U uyk.r iNd iSudj ;=< meje;aùug wjir ,efnkafka keye' fld<U k.rdêm;s ta'f–'tï' uqiïñ,a fuu lreKq wkdjrK lf<a wo ^30& mej;s udOH yuqjl§hs'

Sri Lanka - Money deposited in the disabled accounts of banks

By: Blog Poster On: 10:51 AM

nexl=j, ;ekam;a lr we;s wl%sh .skqï j, uqo,a rchg

2016 kj jif¾ ckjdß m<uq jk Èk isg l%shd;aul lsÍug 2$3ka iïul jQ whjeh fhdackdj,sfha ;j;a úfYaIs; fhdackdjla fjhs'

bka fhdackd lrkafka furg nxl=j, we;s l,lska Ndú;d fkdlrk ,o nexl= .sKqïj, we;s ish¿ uqo,a rchg mjr .ekSughs'

m‍%udKsl wd¾:sl úoajf;l= jk md¾,sfïka;= uka;‍%S nkaÿ, .=Kj¾Ok uy;d mjikafka fuh wysxil ck;d uqo,a wdKavqfõ Wjukd i|yd fhdod .ekSug .kakd W;aidyhla njhs'

November 23, 2015

Heshan de Silva - Sri Lankan Venture Capitalist in Kenya

By: Blog Poster On: 6:38 PM

flkahdfõ ì,shkm;s jHdmdßlfhla jQ 26 úhe;s ,dxlsl ;reKhd fpdaokdjkag ms<s;=re fohs

Y%S ,xld fg,sfldï yd Bg wkqnoaO fudìfg,a wdh;khka yS wOHlaI uKav,hg fyIdka o is,ajd uy;d m;a lr ;sfnkjd'

fyIdka o is,ajd uy;d ;ju;a 26 yeúßÈ úfha miqjk jHmdßlhl= jQj;a Tyq fï jk úg ì,shkm;shl= f,i ie,fla' flkahdkq rdcHh ish jHdmdßl uq,ia:dkh f,i mj;ajdf.k hk fyaIdka is,ajd uy;d fïjk úg úúO jHdmdr /il kshe,S isá'

tfiau wußldfõ úúO jHdmD;Skaj, uqo,a wdfhdckh lr we;s fyf;u furg wdh;khkayS m%Odksfhl= f,io lghq;= lrhs'

^my;ska oelafjkafka fyaIdka o is,ajd uy;d úiska fjâ wvúhlg ,nd § ;snQ iïuql idlÉPdjl mßj¾;khls&

August 11, 2015

Asin To Marry Micromax Co-Founder Rahul Sharma Soon

By: Blog Poster On: 8:43 AM

iqrEmS wiska f.a újdyh MicroMax iud.fï ysñlre iu.hs

ol=Kq bka§h iskudfjka fnd,sjqâ fj; msh ke.= iqrEmS ks,s wiska f;dÜgqul,a f.a újdyh uhsfl%da uelaia iud.fï iu ysñlrefjl= jk rdyq,a Y¾ud iu. meje;aùug kshñ;j we;hs yskaÿia;dka web wvúh úiska jd¾;d fldg ;sfí' wiska fïjkúg 29 jk úfha miqjk w;r rdyq,a Y¾ud 39 jkúfha miqjk nj jd¾;d jkjd'

May 15, 2015

LANKAN OWNED DUBAI MARRIOTT AL JADDAF HOTEL

By: Blog Poster On: 7:27 AM

ලොකුවිතානගේ හෝටලේ කාමරයක් ලක්ෂ හතයි

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනපති තමාගේ සම්බන්ධයක් නැතැයි නිවේදනයෙක් එවමින් පැවසූ ඩුබායි මැරියට් හෝටලයේ ඇමෙරිකා ඩොලර් 550 (රුපියල් 72649.50) සිට කාමර පහසුකම් ඇත. රට රටවල ජනපතිවරුන් ඇතුළු ප්‍රභූන්ට සිටිය හැකි විශේෂ කාමරයක උපරිම මිල ඇමෙරිකා ඩොලර් 5500 (රුපියල් 726495.00) කි.

මෙම හෝටලය ගිය වසරේ සැප්තැම්බර 15 වැනි දා විවෘත කළ බවත්, කාමර 351ක් හා අනු නිවාස මැදිරි 128ක් ඇති බවත් නන්දන ලොකුවිතාන එහි හිමිකරු බවත්, ඔහු ආයෝජනය කළ මුදල ඇමෙරිකා ඩොලර් කෝටි 22.5ක් (රුපියල් කෝටි 2972.03) බවත් ඩේලි නිව්ස් පුවත්පත 2014 අගෝස්තුවේ දී වාර්තා කළේය.

April 7, 2015

SriLankan Airlines bosses should be criminally prosecuted

By: Blog Poster On: 6:59 PM

රාජපක්ෂලා ගුවන් සමාගම උලා කෑ හැටි පාර්ලිමේන්තුවට හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාවේ දූෂණ සහ අයථා ක්‍රියා පිළිබඳ වාර්තාව මුලින්ම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අගමැතිවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් නිර්දේශ කරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාවේ සභාපති අජිත් ඩයස් මහතා ඊයේ පැවැසීය.

March 7, 2015

Facebook Plans 200 Acre Zee-Town

By: Blog Poster On: 7:58 AM

මාර්ක් සකර්බර්ග් තවත් වැඩකට අතගසයි

Facebook නිර්මාතෘ  මාර්ක් සකර්බර්ග් අලුත්ම වැඩකට අතගහලා කියලයි ආරංචිය.

ඔහු Facebook වෙනුවෙන්ම නගරයක් නිර්මාණය කරන්නට සැලසුම් කරලා.
මෙය ඉදිකිරීමට සැලසුම් කොට තිබෙන්නේ සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කො නුවර අක්කර 200ක පමණ භූමි භාගයකයි.

March 3, 2015

Sajin Vass Gunawardena's flights found in Rathmalana

By: Blog Poster On: 11:18 AM

සජින්ට අයත් ගුවන් යානය මෙන්න (ඡායාරූප බලන්න)

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතාට අයත් බව කියන ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානයක් වසරකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ නවතා තිබෙන බව මේවනවිට හෙළිව තිබේ.
 
මන්ත්‍රීවරයාට අයත් ගුවන් සමාගමේ නිල වෙබ් අඩවියට අනුව එම සමාගම ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවාවක් පවත්වා ගෙන යන අතර ඒ සඳහා භාවිතා කරන බවට සටහන් කර ඇත්තේ බෝයින් 727 වර්ගයේ "Lanka Cargo" නමින් නම්කොට තිබු ගුවන් යානයකි.

February 13, 2015

Lalith Kotelawala doesn't know anything about Golden Key

By: Blog Poster On: 11:31 AM

ලලිත් කොතලාවලට ගෝල්ඩන් කී ගැන මතක නැතිලු! 

ගෝල්ඩන් කී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සමාගම විසින් සිදුකරන ඇතැයි කියන රුපියල් බිලියන 26 ක් පමණ වන මූල්‍ය වංචාවට ප්‍රධාන සැකකරු වූ එවක සෙලින්කෝ සමුහයේ සභාපතිවරයා වූ ලලිත් කොතලාවල මහතා සිය ව්‍යාපාර කඩාවැටීම හමුවේ මෙතෙක් හෙළි නොවූ කරුණු පිළිබඳව පසුගියදා මාධ්‍ය වෙත හෙළිකොට තිබුණි. සිය ව්‍යාපාර බිඳ වැටීම හා තැන්පත් කරුවන්ට යලි මුදල් ගෙවීමට නොහැකි වුයේ පසුගිය ආණ්ඩුවේ සිටි එක්තරා පිරිසකගේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් බව ලලිත් කොතලාවල චෝදනා කර සිටියේය. ඊයේ දිනයේ (12) ස්වාධීන රූපවාහිනීයේ විකාශය වූ "සත්‍යාගාරය" නම් වැඩසටහනට ලලිත් කොතලාවල මහතා සහභාගී වූ අතර එහිදී උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල මහතා යොමුකළ බොහෝ ප්‍රශ්න හමුවේ "මතක නෑ..මට ඕවා අදාල නැහැ..." වැනි පිළිතුරු දෙමින් පිළිතුරු දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ ආකාරය දක්නට ලැබුණි.
 
ගෝල්ඩන් කී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සමාගමේ අගතියට පත්වූ තැනපත් කරුවන් පිළිබඳව නොදන්නා කියූ කොතලාවල මහතා එම තැන්පත් කරුවන්ට වගකීමට නොහැකි වූ බව කියුවේ තමා සෙලින්කෝ ආයතන සමුහයේ පාලනාධිකාරිවරයා නොව සභාපතිවරයා බව පවසමිනි. තමාට ආයතන 450 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇති බවත් ඒවායින් සිදුවන සියලු කටුතු පිළිබඳව තමා නොදන්නා බවත් ඒවාට වගකීමට නොහැකි බවත් ඔහු මෙම සාකච්චාව අතරතුරේදී හෙළිකොට සිටියා. ගෝල්ඩන් කී හි මුදල් තැන්පත් තැන්පත් කරුවන්ට මුදල් ආපසු ගෙවීමට ආරම්භ කලත් පසුගිය ආණ්ඩුව තමා සිරගත කළ හෙයින් එය දිගටම කරගෙන යාමට නොහැකි වූ බවත් දැන් එම මුදල් ඔවුන්ගෙන්ම ඉල්ලාගත යුතු බවත් කොතලාවල විසින් එහිදී අවධාරණය කළේය. 
 
වැඩසටහන අවසානයේ සන්නස්ගල කියා සිටියේ ප්‍රතිරූප වඳින්නට අවශ්‍ය නැති බවත් ලංකාවේ "කම්බ හොරුන්" දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ පමණක් නොව ආර්ථීක ක්ෂේත්‍රයේද සිටින බවත්ය.
 
එම වැඩසටහනේ කොටස් කිහිපයක් බලන්න පහතින්
Loading...