Showing posts with label Hirunika Premachandra. Show all posts
Showing posts with label Hirunika Premachandra. Show all posts

August 5, 2017

Hirunika premachandra's baby

By: Blog Poster On: 4:07 PM

හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මවක් වෙලා .!

කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර පුතෙකු බිහි කර තිබෙනවා. ඇය මවක වූ බවත් , ඇය පුතෙකු බිහි කළ බවත් ඇගේ සැමියා වන හිරාන් යටිඕවිට සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබෙනවා. හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීවරිය සිය දරුවා බිහි කර තිබෙන්නේ  පසුගිය තුන්වෙනිදායි.
හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ සැමියා තැබු සටහන පහතින්

April 19, 2017

Hirunika premachandra siyatha tv

By: Blog Poster On: 3:35 PM

කුණු කන්දේ ව්‍යසනයෙන් පසු වාෂ්ප වූ හිරුණිකා රුපවාහිනී වැඩසටහනකින් මතුවෙයි.

තේ බොමින් මහ සතුටින් පත්තර බලයි.. 
කොලොන්නාව මීතොටමුල්ල කුණු කණ්ද කඩා වැටුනු දින සිට ආගිය අතක් නැතැයි එම ප‍්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි දෝෂදර්ෂණයට ලක්ව සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීනී හිරුණිකා පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර සියත රූපවාහිනියේ වැඩසටහනට එක්ව තිබේ.

බොහෝ සතුටන් තේ බොමින් පත්තර කියමින් ඇය එහි පෙනී සිටින අතර ඇයට පාර්ලිමේන්තු එන්නට වඩිම මනාප ප‍්‍රමාණයක් ලබා දුන් කොනේනාවේ ජනතාවගෙල් මිස මතට කුණු කන්දක් කඩා වැටී මල ගෙදරක් බවට පත්ව තිබේ. මේ දක්වා ඇය එහි පැමිණියේ නැති බව පවසමින් ජනතාව බැණ වදිති.

ඇය සහභාගී වූ වැඩසටහනේ වීඩියෝව පහතින්.

August 23, 2016

Hirunika Premachandra's husbund huggs her

By: Blog Poster On: 5:10 PM

හිරුනිකාගේ සැමියාට ඛෙහොත් විදින කොට බයේ හිරුනිකාව බදාගෙන හිටපු හැටි (වීඩියෝව)

හිරුණිකා ගේ සැමියා බෙහෙත් විදින විට හිරුණිකාව බදා ගන්නා අයුරු වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට එක්වී ඇත.

වීඩියෝව බලන්න පහතින්..

January 9, 2016

MP Hirunika Premachandra has been arrested

By: Blog Poster On: 10:33 AM

ysreKsld w;awvx.=jg

MP Hirunika Premachandra has been arrested
fougf.dv § mqoa.,hl= meyerf.k myr ÿkafkahehs lshk isoaêhg ielmsg md¾,sfïka;= uka;%skS ysreKsld fma%upkao% uy;añh w;awvx.=jg .ekSug fmd,sia lKavdhula wef.a yeõf,dla gjqfï ksjig f.dia isà

weh fmd,sish iu. hEug iQodkñka isák nj wdrxÑ ud¾. lshhs'

fougf.dvf.dv msysá fld<U wmrdO fldÜGdihg fyda ryia fmd,sishg weh uq,skau f.k f.dia m%ldYhla igyka lrf.k wêlrKhg bÈßm;a lrk nj fmd,sish lshhs' 

January 6, 2016

Hirunika Reveals

By: Blog Poster On: 5:47 PM

fukak ysreKsldf.a fgdï mphla wf;a udÜgq jQ w;s ixfõ§ wjia:djla… [Video]

fougf.dv§ ;reKfhl= meyr .eksfï isÿùu iïnkaO;Hka fpdaokd ,en isák md¾,sfïka;= uka;‍%Sks ysreKsld fma‍%upkao% uy;añh á'tka't,a' rEmjdyskshg meñKs lshd isáfha ;uka tÈk Wfoa isgu isáfha weu;s rdð; fiakdr;ak iuÛ idlÉpdjl njhs'

tfy;a weu;s rdð; fiakdr;ak uy;d udOH yuqjl§ lshd isáfha ;uka tu isÿùu isÿjk Èkfh§ rfÜo isáfha ke;s njhs'

December 24, 2015

Facebook posts on Hirunika premachandra kidnap case

By: Blog Poster On: 2:03 PM

ysreKsldf.a äf*kavrfhka wfhla Wiaidf.k f.dia myr§u .ek nqlsfha woyia 


December 23, 2015

Youth abducted using Hirunika's defender

By: Blog Poster On: 7:58 AM

uyoj,a ysreKsldf.a äf*kavrfhka .=á ȧ ;reKfhla meyer.;a yeá ) CCTV o¾Yk

ld¾hd,hg f.ksyska ;sfhkafka ysreKsldf.a wkqoekqu u;Æ
myrfooaÈ;a ysreKsld t;k ysáhÆ ;¾ckh;a lr,dÆ

fougf.dv§ uy oyj,a n,y;aldrfhka mqoa.,fhl= meyerf.k f.dia myr§fï isoaêhg md¾,sfïka;= uka;%S ysreKsld fma%upkao%f.a iïnkaOh fiùu i|yd fmd,Sish mÍlaIKhla wdrïN lr ;sfnkjd'

meyer.ekSfï isoaêhg wod< äf*kav¾ r:h md¾,sfïka;= uka;%skS ysreKsld fma%upkao%g wh;a tlla njg fï jkúg ;yjqre ù wjika' meyer.ekSug ,lajQ mqoa.,hd mjikafka meyer.;a mqoa.,hska md¾,sfïka;= uka;%skS ysreKsld fma%upkao%f.a wdrlaIlhska jk njhs'

November 10, 2015

Sirasa Dancing Star Hirunika Premachandra Dance

By: Blog Poster On: 9:51 AM

iqrEmS ysreKsld isrig weú;a odmq wuq;=u ;df,a Dance tl ùäfhdaj iys;hs

ysreKsld fma‍%upkao% jeämqru l;dnyg ,lajqK ;reK md¾,sfuaka;= uka;‍%S jßhla' ta
jf.au weh ñia YS‍% ,xld jeks ;rÛj,g bÈßm;a jqk iqrEmskshla'

Hirunika scandals mostly young MP stands' And she happened to Miss contests like the Miss Sri Lanka'
b;sx ysreKsld fua ojia j, isri rEmjdysksfhka úldYh jk ßhe,á jevigykla jk vdkaiska iagd¾ ;rÛ ud,dfja úksYaphldßkshla úÈyg;a lghq;= lrkjd

August 11, 2015

Deepthi Kumara Gunarthana's view about Hirunika Premachandra lovers

By: Blog Poster On: 10:11 AM

ysreKsldg wdorh lrkafka .%ia;sl kshqfrdaish msßñÆ ^ùäfhda&

ysreKsld fma%upkao%f.a újdyh iy ue;sjrKhg ;r. lsÍu;a iu. weh ms<sn|j miq.sh od h<s;a l;dnyg ,la jqKd'

fï w;r fmrgq.dó mlaIh ysreKsld iïnkaOfhka x lKavdhfï idudðlhl= jQ §ma;s l=udr .=Kr;ak iu. idlÉPdjla lr fï jkúg wka;¾cd,hg uqodyer ;sfnkjd'

tys§ §ma;s l=udr .=Kr;ak ysreKsldg wdorh lsÍu .ek woyia olajñka ;u wdYdj w;Dma;su;a lrkjdg leue;s msßñka ke;fyd;a .%ia;sl kshqfrdaish .;s mej;=ï we;s msßñka wehg wdorh lrk nj fmkajd § ;sfnkjd'

July 14, 2015

Hirunika Premachandra ~ Truth about her pregnancy

By: Blog Poster On: 8:12 AM

ysreKsld ,fm%.akkaÜ, o''@ keoao'@ wehf.kau oek.ksuq'' újdyfhka miqj ysreksld udoHg lshQ foa 

miq.shod hq.Èúhg we;=<;ajQ ysre‚ld fma%upkaø uy;añh újdyfhka miqj uq,ajrg udOHla bÈßfha m,l< woyia n,kak my;ska' miq.shod ysreksldf.a újdyùu;a iu.u ckudoH yryd ffjjdrK l;d me;srekd" wefya pß;h iïnkaOfhka ks;r ks;r uv .eyqk;a uE;l§ m%pdrh jQ lg l;dj jqfha újdyhg m%:u weh .eí .;a njhs'

July 9, 2015

Hirunika's tattoo picture, a fake

By: Blog Poster On: 8:17 AM

ysreKsldf.a msg h<s;a lr,shg

niakdysr m<d;a iNd uka;%skS ysreKsld fma%upkao% fufkúhf.a msfgys fldgd we;s mÉphla ms,sn| lshefjk fmdaiagrhla miq.shld,fha f*ianqla iudc cd,h Tiafia ixirKh fjñka mej;=Ks' tu idjoH m%pdrh u.ska lshù ;snqfka weh msg wdjrKh jk wdldrfhka we÷ï w¢kafka wf.ys msfgys we;s mÉphla ksidfjka neúks' miqj weh tu idjoH m%pdrh ms,sn| we;a; l;dj f*ianqla u.ska ish rislhka oekqj;a fldg ;snqKs'

July 5, 2015

Hirunika Premachandra Wedding

By: Blog Poster On: 6:27 PM

ysreKsld fyg hq. osúhg - ukd,hd fudaia;r Ys,amS kjl k¿fjla


niakdysr m<d;aiNd uka;%Sks ysreKsld fm%aupkaø fyg cq,s ^6& újdy Èúhg t<efUkjd' weh w;.kakd ukd,hd ysrdka hfgdaúg kue;s ksrEmK yd rx.k Ys,amsfhl= nj jd¾;d jkjd'
bÈß uyue;sjrKhg ;r. lrkakg iQodkï jk ysreKsld Bg m%:u ish újdyh isÿ lrkakg ;SrKh lr ;sfnk w;r ta wkqj fyg 6 isÿjkafka tu újdyfha ,shdmÈxÑ lghq;=h' tu W;aijh
mjqf,a lsysm fofkl=g muKla iSudjQ mqoa.,sl tlla f,i mj;ajkakg weh iQodkï lr we;s nj;a jd¾;d jqKd' fookdf.a újdyfha m%isoaO W;aij idoh bÈß Èfkl meje;afjkq we;s'
ysreKsldf.a újdyh fjkqfjka fn!oaOd.ñlj wdYs¾jdo ,nd.ekSug wo ^5& úfYaI mqKH lghq;a;lo weh ksr;jk nj jd¾;d jqKd'

June 10, 2015

Hirunika Premachandra breaches no helmet rule

By: Blog Poster On: 7:45 AM

ysreKsld kS;shg msáka hhs

niakdysr m<d;a iNd uka;%SkS ysreKsld fma%upkao% kS;shg msáka hdfï isoaêhla jd¾;d fõ' weh fufia kS;shg msáka f.dia we;af;a miq.sh wfma%,a udifha§h' ta fldf<dï f;dg nlauy Wf<f,a§ wdrlaIs; ysiajeiqula fkdue;sj h;=re meÈhl .uka lrñks'

flfiajqjo fudfyd;lg wehg kS;sh wu;l jqj;a miqj weh wdrlaIs; ysia jeiqula me<|f.k h;=re meÈfha .uka lr we;'

June 8, 2015

Hirunika's Reply on her Tattoo at the back

By: Blog Poster On: 5:06 PM

;uka msfÜ nqÿrej mÉphla yeÜfgka lj¾ lrkjd lshk whg ysreKsldf.ka W;a;rhla

miq.sh Èfkl wka;¾cd,fha ;uka hhs olajñka fjk;a ldka;djl fy,sfldmagrfhka .sh .ukla .ek m<jQ PdhdrEmhlg f*aia nqla Tiafia úfrdaO;djhla m< l< ysreKsld wehg tfrysj m<jk ;j;a wka;¾cd, uvlg W;a;r ne| ;sfnkjd' fujr uv ks¾udK lrejka wef.a msfÜ ;sfnk nqÿrej mÉphla ish ks¾udK i|yd fhdodf.k we;s w;r yßka m%kdkaÿ tjQ PdhdrEmhla hhs olajñka tys mjikafka ysreKsld ks;ru msg jefik fia yeÜg w¢kafka tu mÉph ie`.ùug njhs' flfia fj;;a ks¾udKlrejka tu mÉph Wmqgdf.k we;af;a weIa,s mS,¾ kue;s úfoia cd;sl ldka;djl ;ukaf.a msfÜ nqÿ rej mÉph .ek lshñka wka;¾cd,hg uqodyeßh PdhdrEmhlah' ta njo fidhdf.k uv ks¾udKlrejkag W;a;r n¢k ysreKsld fuh foaYmd,ksl uvla nj ish rislhskag lreKq meyeÈ,s lr we;' ;ud jfÜg fflrdálhska yd kQ.;a mqoa.hska isák nj;a Tjqka iuyr mqoa.,hkag ysßyer lsÍu i|yd wd.uo fhdod .kakg ;rï my;a ;;ajhg jeà we;s nj;a weh mjihs' tu ks¾udKfha Wäkau i|yka jkafka ysreKsld zfldf<dkakdfõ l=vq /ðKZ njhs' tu ks¾udKh yd ysreKsldf.a W;a;rh my;ska

Hirunika Premachchandra Denies Social Media Accusation On helicopter Travel

By: Blog Poster On: 8:05 AM

oeka yS,sfldmag¾ j,ska .uka ìuka hk ysreKsld 

;ud fy,sfldmagrhl .sh nj mjiñka wka;¾cd,fha me;sÍ we;ehs lshk Pdhd ks¾udKhla iïnkaOfhka woyia m< lrk m<d;aiNd uka;%Sks ysreKsld fm%aupkaø th fndre ks¾udKhla nj mjikjd' ta w;ru ;ud fy,sfldmagrhl lsisod .uka lr ke;s nj;a wyfia isg fmd<j ±lSfï ìh ^wefl%df*daìhd& frda.fhka fmf<k ;ud tjeks .uka fldfydu;a fkdhk njo mjid we;'

May 18, 2015

Hirunika premachandra schooling again

By: Blog Poster On: 9:49 AM

හිරුණිකා ආයෙත් ඉස්කොලෙ ගිහින්

ලාංකීය දේශපාලනයේ ප්‍රභල චරතයක්ව සිටින හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මෙනෙවිය පසුගිය දිනක සිය පාසල් නිල ඇඳුමෙන් සැරසී නිවසින් පිටවූවා. කොළඹ විශාකා විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යාවක් වන හිරුණිකා විශාකා විද්‍යාලයීය නිල ඇඳුමෙන් සැරසී ගියේ විශාකාව වෙතමයි.

March 26, 2015

Hirunika lies about her relationship

By: Blog Poster On: 10:29 PM

අනේ තාම ලව් එකක් නෑ. මං විහිළුවක් කළේ. -  හිරුනිකා

පසුගියදා සිය ෆේස් බුක් ගිණුමේ තමන් ආදර සම්බන්ධයක් ඇති බවට ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් කළ පළාත් සභා මන්ත්‍රීනී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඒ සම්බන්ධ වෙබ් අඩවි වල ප්‍රචාරය වීමෙන් පසුව ලජ්ජාවට පත්වීම නිසාදෝ එය ඉවත් කරගෙන තමන් තව දුරටත් තනිකඩ බව කියා සිටින අතර තමන් පෙම් සබඳතාවක් ඇරඹූ බව කියා සිටියේ විහිළුවට බව දැන් කියා සිටිනවා.පසුගිය කාලයේ නාමල් රාජපක්ෂ,
රන්දිම ගමගේ ආදී හිරුනිකාගේ පෙම්වතුන් බවට විවිධ කතා ප්‍රචාරය වී තිබුණ නමුත් ඇය ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණා. ඇගේ පියා වන භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර හදිසි ඝාතනයට ලක්වූ අවස්ථාවේ අවේගශීලීව මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ නිකුත් කරමින් සිටි අවස්ථාවක ඇය ඇගේ

පෙම්වතා රන්දිම ගමගේ බවට ස්වාධීන රූපවාහිනී කැමරාවට මුහුණ පෙන්වමින් ප්‍රකාශයක් කර කියා සිටියේ තමාට වෙනත් අයගේ නම් පට නොබඳින ලෙස ඉල්ලමිනි.
නමුත් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ඇගේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවීමත් සමග එම සම්බන්ධය බිඳ වැටුණ බවද ඇය පුවත්පත්වලට කියා සිටි නමුත් ඇය වටේ මේ දිනවල කැරකෙන ඇගේ අලූත්ම පෙම්වතා හඳුන්වා දීමට මැළි කමක් දක්වා තිබුණා.

March 25, 2015

Hirunika stars a love affair again

By: Blog Poster On: 8:32 AM

දෙවැනි වතාවටත් පෙම් සබඳතාවයක් ඇරඹූ බව හිරුණිකා හෙළිකරයි.

සිය පුද්ගලික ෆේස් බුක් ගිණුම ඔස්සේ තමා දෙවැනි වතාවටත් පෙම් සබඳතාවයක් ඇරඹූ බව බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත‍්‍රීනි හිරුණිකා පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර මෙනෙවිය අද ප‍්‍රකාශයට පත් කර තිබු අයුරු දක්නට ලැබුණා.

හිරුණිකා ඇගේ පියා වන භාරත ලක්ෂ්මන් ඝාතනයට වන්නට ප්‍රථමයෙන් පෙම් සබදතාවක් පවත්වාගෙන ගිය ඇය මාධ්‍යට පවසා තිබුණා. එමෙන්ම ඔහු සමඟ විවාහ වන්නට පෙරුම් පුරමින් සිටි නමුත්, පියාගේ ඝාතනයත් සමඟින් තමන් සිය පියාගේ ඝාතකයින්ට එරෙහිව කතා බහ කරන්නට වූ නිසාවෙන්ම ඊට අකමැති වූ සිය පෙම්වතා තමන්ව අත්හැර දැමු බවද පැවසුවා ය.

February 16, 2015

Hirunika Premachandra - Hirunika Eranjali Premachandra

By: Blog Poster On: 1:19 PM

ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ ඉහලින්ම සිටින හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ ඔබ නොදූටු පින්තූර කිහිපයක්

Loading...