Showing posts with label Internet. Show all posts
Showing posts with label Internet. Show all posts

October 27, 2017

An instagram star

By: Blog Poster On: 12:13 PM

නිරුවත් ඉන්ස්ටග්‍රෑම තරුණිය ලෝක ප්‍රසිද්ද වෙයි.

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හි තරුවක් වුණු නිරුවත් යෝග කෙල්ලගේ නිරුවත් ඡායාරූප එලි වෙයි. මේ කියන්න යන්නේ එහෙම කතාවක් ගැන. වයස රුදු 6ක යුවතියක් තමන්ගේ ශරීරයේ හැඩය හා නම්‍යතාවය පෙන්වමින් නිරුවත් වෙල.ඒ නිකම්ම නෙමෙයි. යොගා ක්‍රම අනුව. ඇය මෙහි ඉරියව් ඡායාරූපගත කරලා ඇයගේ ෂබිඒටර්ප ගිණුමට මුදා හැරලා. මේ වෙනකොට ඇයගේ එම ගිණුමේ සාමාජිකයින් දෙකකදඇරි 660000 කට අධිකයි කියලයි කියන්නේ. ඇයට එසේ නිරුවතින් යෝගා කරන්න පෙම්වතාත් උදව් කරනවා කියලයි ඇය කියන්නේ.

September 17, 2017

Blue Whale Game Suicide Challenge

By: Blog Poster On: 12:40 PM

බලාගෙනයි ‘බ්ලූ වේල්‘ මරණ 150යි

(අකිල බද්දෙවිතාන)
මේ දිනවල ලොව පුරා කථාබහට ලක්ව ඇති ‘බ්ලු වේල්‘ (Blue whale) නමැති අන්තර්ජාල ක්‍රීඩාව හරහා මේ වනවිට පුද්ගල මරණ 150ක් පමණ වාර්තා වී ඇත. එම ක්‍රීඩාවට සහභාගීවන පුද්ගලයන් අවසානයේ සියදිවි හානි කරගැනීමේ තත්ත්වයට පොළඹවන ආකාරයෙන් මෙම ක්‍රීඩාව නිර්මාණය කර තිබීම ඊට හේතුවයි.2013 වසරේ රුසියාවේ 'Vkontakte' නමැති සමාජ වෙබ් අඩවිය මගින් රහස් කණ්ඩායමක් (Group) ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ  'F57' හරහා මෙය අන්තර්ජාල ක්‍රීඩාවක් (online game) ලෙස ඇරැඹිණි.ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු බොහොමයක් රටවල ජනප්‍රියතම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය වන්නේ ෆේස්බුක් වුවද රුසියාවේ ජනප්‍රියම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය වන්නේ 'Vkontakte' වෙබ් අඩවියයි.

May 17, 2017

Dharani Alweera Hot - Sri Lankan hot - blogger - Model

By: Blog Poster On: 9:30 AM

මම ආස දේ බෙදාගන්න බ්ලොග් ලියනවා

'යායට පායනා' ගීතයෙන් ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ Darni Alweera ටිකක් අමුතු වැඩක යෙදිලා ඉන්න බවයි ආරංචි වුණේ. ඇය ඕස්ට්‍රේලියාවේ වාසය කරමින් විලාසිතා සම්බන්ධ බ්ලොග්කරණයේ යෙදිලා ඉන්නවා. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු වෙබ් අඩවියක ඇය ගැන තැබූ සටහනක්.
ඔබේ බ්ලොග් එකේ මූලිකවම පළ කරන්නේ මොනවාද?
කාලයෙන් කාලයට එළියට එන විවිධ වර්ගයේ විලාසිතා තමයි මූලිකවම මං පළ කරන්නේ. ඒ හැම විලාසිතාවක්ම මං ගොඩක් විශ්වාස කරන brands ගැනයි. ඒ ගැන වැඩියෙන් මට කියන්න අවශ්‍ය වුණු වෙලාවට මං travel segment එකකටත් යනවා. Travelling වගේම Fashion කියන්නේ මං ගොඩක් ආසා කරන ක්ෂේත්‍රයන් දෙකක්. ඉතිං මට හිතුණා මේ දෙකම එකට සම්බන්ධ කරන්න.
ධරණි ඇයි Blogger කෙනෙක් වෙන්න හිතුවෙ?
ඇත්තටම මං කවදාවත් කලින් හිතලා තිබුණේ නෑ Blogger කෙනෙක් වෙන්න. ඒ හැමදේම පටන් ගත්තේ Instagram එකේ අනුබලයෙන්. මොකද කියනවා නම්, මගේ Instagram එකේ හොඳ වටපිටාවක් මට තිබුණා. මට Comment කරපු අයගේ අදහස්, විස්තර, හැඟීම් අනුව මට හිතුණා මීට වඩා හොඳ වටපිටාවක් ඇති කරගන්න.
කැමැතිම දේවල්...

April 13, 2017

Wife swap rade in fb

By: Blog Poster On: 7:07 PM

අනුන්ගේ ගැහැණියක් සමඟ රැය පහන් කරන ලංකාවේ ජෝඩු මාරු ජාවාරම

- බුකියෙන් සෙට් වෙන අනුන්ගෙ සැමියෙකු හෝ බිරිඳ එක්ක රැය පහන් කරන්න ලැබෙන අපේ රටේ “ජෝඩු මාරු“ ජාවාරමHiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka News | Hirugossip | Hiru Gossip | Hiru Fm Gossip | Hiru Gossip Official Web Site | Gossip Lanka


වයිෆ්ලා මාරු කරගන්න කැමති අයටම හදලා...
‘‘ෆේස්බුක් එකේ බොරු කපල්වලට අහුවෙලා ඇතිවෙලාද..?“
සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා ඇතැම් විට අසන්නට ලැබෙන දේවල් සමාජයට බොහොම අහිතකරයි. ඒ විදිහට අපේ රටේ සංස්කෘතියට නොගැලපෙන සිදුවීමක් ගැන පුවතක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා වාර්තා වනවා.ඒ් රැයක් පහන් කිරීමට සිය බිරිඳ හෝ පෙම්වතිය තවත් පුද්ගලයෙකු හා ඔහුගේ බිරිඳ සමග හුවමාරු කර ගැනීමයි.මේ සඳහා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා ‘‘ජෝඩු“ ලෙස අපූරු නමක්ද නිර්මාණය කර තිබෙනවා.ඒ සඳහා ෆේස්බුක් පිටුවක්ද මේ වන විට නිර්මාණය වී තිබෙනවා.

February 18, 2016

Google Loon Balloon was Crashed In Sri Lanka

By: Blog Poster On: 11:02 AM

yÍkaf.a Internet neÆu lvd jegqKq whqre (ùäfhda)

‘id¾:lj f.dvnEjd‘ yÍka lshhs

ol=Kq weußldfõ isg furgg wka;¾cd, myiqlï iemhSug tjk ,o Google Loon kï jdhq ne¨kh Bfha rd;%s 7'30 g muK lvd jeà ;sfnkjd' th lvd jeà we;af;a .ïfmd, mqmq/iai m%foaYhghs' flfia jqjo yÍkaf.a Twitter mksúvhl oelajqfka tu ne¨kh iqrlaYs;j f.dvnd we;s njhs

February 8, 2016

Mark Zuckerberg Wishes Happy Lunar New Year in Chinese

By: Blog Poster On: 12:22 PM

il¾n¾.a "jia;=j" .ek Ök NdIdfjka l< l;dj

ud¾la il¾n¾.a ^Mark Zuckerberg& oeka l;d lrkafka Ök uekavÍka ^ Mandarin&  NdIdfjka' úfYaI;ajhla fjkafka ÿjksh;a tlal wÆ;a wjqreoao iurk m<uq wjia:dj'

wo Ökhg wÆ;a wjqreoao' Ökfha idïm%odhsl kj pkao%) iQ¾h jir iurkafka fmnrjdß 08 fjksodghs' fï úfYaI wjia:dj fjkqfjka 
Mark Zuckerberg f*ianqla mßYS,lhskag iqn m;ñka wÆ;a w;aoelSula ,nd fokjd'

February 4, 2016

Govt. gears for Google’s Loon - Minister Harin Fernando

By: Blog Poster On: 5:35 PM

yÍka Google m%Odkshd yuqfjhs (PHOTOS)

.+.,a wdh;kh iuÛ tlaù ,xldfõ wka;¾cd, myiqlï by< kexùug f,dj m%‍:u .+.,a neÆka jHdmD;sh ;j fkdfnda Èklska furg wdrïN lsÍug kshñ; nj;a f;dr;=re ikaksfõokfha f,dj oejeka;hka tlajk äðg,a iuq¿jla cqks udifha § Y%S ,xldj ;=< meje;aùug ie,iqï lrwe;s nj;a úÿ,s ixfoaY yd äðg,a há;, myiqlï wud;Hh yÍka m%kdkaÿ uy;d m%ldY lrhs'

Bfha ^01& kdrdfyakamsg Y%S ,xld f;dr;=re ikaksfõok ksfhdað; wdh;kfha ^ICTA& meje;s udOH yuqjlg tlafjñka ta uy;d fï nj lshdisáfha h'

October 17, 2015

Madura English-Sinhala Dictionary - Online Language Translator

By: Blog Poster On: 6:20 PM

ඉලෙක්‌ට්‍රොනික මාධ්‍ය තුළින් ඉංග්‍රීසි සිංහලට සමීප කළ මධුර

f;dr;=re ;dla‍IKsl bxðfkarejrhl= jk uOqr l=,;=x. furg mß.Kl Ndú; lrkakka w;r buy;a ckm%sh;ajhg m;a uOqr bx.S%is isxy, bf,la‌fg%dksl Yío fldaIfha ks¾ud;Djrhd h'

lsisÿ rglg fkdfojeks bf,la‌fg%dksl Yío fldaIhla‌ ks¾udKh l< m%:u Y%S ,dxlslhd jk uOqr ish ks¾udKh ms<sn|j;a jeä ÈhqKq l< tys j¾;udk Wmdx.hka ms<sn|j;a Èjhsk iu. l< l;dnyls fï'

fld<U rdclSh úoHd,fhka wOHdmkhk yod, uOqr bkaÈhdfõ uksmd,a úYajúoHd,fha f;dr;=re ;dla‍IKh ms<sn| úoHdm;s WmdêOrfhls' uhsfl%dfi*aÜ‌ iy;sl ,;a moaO;s bxðfkare iqÿiqlï imqrd we;s Tyq uDÿldx. iy fjí wvú ks¾udKh ms<sn| úfYaI{fhls'

October 16, 2015

Random person owns google for one minute

By: Blog Poster On: 9:09 AM

úkdählg .=.,a whs;sh fjk flfkl=g hhs

.=.,a'fldïfvdfïka kduh uu i¾É lr,d ne¨‍jd' tal ,nd .; yels ;;ajfhka ;snqKd'

ta ksid uu tal f.j,d .;a;d' uf.a .Kqfokqj ksjreÈj isÿ jqKd'˜‍

óg ál ojilg fmr .=.,a iud.fï ysgmq fiajlfhl= .=.,a'fldï fvdfïka kduh ñ,§ .ekSfï m%jD;a;shla jd¾;d jqKd' tys§ Tyq mjid ;snqfKa tjeks fohla'

September 16, 2015

Google's Loon Balloon Crashes Into Front Yard, Shocking SoCal Neighborhood

By: Blog Poster On: 12:55 PM

fhdaO Google ne¨khla ksjilg lvdjefghs

uq¿ f,dalhu wdjrKh jk mßÈ wka;¾cd, myiqlï iemhSu i|yd by< wyfia ia:dmkh lr we;s fhdaO .+.a,a ¨ka ne¨khla ^Google Loon Balloon& le,sf*dakshdfõ" Ñfkdays,aiays ksjila bÈßmsgg lvd jeà ;sfí'
ksji bÈßmsg ;snQ .il .eàfuka fuu ne¨kh lvd jeà we;ehs trg jd¾;d i|yka lrhs'
;ju;a w;ayodne,Sïys fhfok fuu ne¨k u.ska wka;¾cd,h ,nd.ekSu i|yd jk jHdmD;sh i|yd w;aika ;enQ m<uq rg jkafka Y‍%S ,xldjhs'

Children sell mothers on facebook

By: Blog Poster On: 11:51 AM

අම්මලාත් විකුණන ෆේස්බුක් පුතාලා

ෆේස්බුක්හි මගේ නමින් පවත්වාගෙන යන ප්‍රොෆයිලය  මම භාවිතා කරන්නේ මගේ ලිපි මාකට් කරන්නයි. ඒ අතර ඉඳහිට මගේ අදහස්, කවි, ජීවිතය ආදියත් බෙදා ගන්නට එය භාවිතා කරනවා. 

මට එන යහළු ඉල්ලීම් පිළිගනිද්දී මම සලකා බලන්නේ කාරණා කීපයක් පමණයි. ඉල්ලීම එවන්නා එම ඉල්ලීම එවන්නේ පිළිගතහැකි පුද්ගල නමකින් ද, මගේ මිතුරන් අතර එම පුද්ගලයාට මිතුරන් සිටිනවා ද, නැතිනම් ඔහු මා හඳුනන අයෙක් ද යන කරුණු විතරයි. 

මගේ පැරණි මිතුරන් විශාල පිරිසක් මට ෆේස්බුක්හි නැවත හමු වුණා. එය ඉතා මිහිරි අත්දැකීම් රැසක් මට සමීප කළා. 

September 13, 2015

5 Most Dangerous Hackers Of All Time

By: Blog Poster On: 11:05 AM

fuf;la ìysjQ Nhdklu hackers ,d ljqo@

“hacker” flfkla iy “cyber criminal” flfkla w;r fjki okakjdo@ fndfyda fokd fï jpk fol jerÈhg Ndú;d lrkjd'
fuf;la ìysjQ Nhdklu
hackers ,d oelafjk úäfhdajls fï' fï hackers ,d Tjqkaf.a m%ùK;ajfhka iy yelshdjka j,ska kï f,dj m%isoaO keye' Tn fï úIh ms<sn|j Wkkaÿjla olajk wfhla kï fï ùäfhdaj wksjd¾hfhka n,kak'

September 7, 2015

Algerian hacker Hamza Bendelladj Sentenced to death

By: Blog Poster On: 1:50 PM

fvd,¾ ñ,shk 200lg jeä .Kkla ÿmam;=ka w;f¾ fnod ÿka wmQre yel¾ t,a,d urhs - wfma ld,fha frdìkayqâ flfkla fjhs''''

fmdi;=kaf.a i,a,s weußldkq fvd,¾ ñ,shk 200lg jeä .Kkla ÿmam;=ka w;f¾ fnod ÿka wmQre yel¾ flfkla t,a,d ueÍfï mqj;la miq.shod jd¾;d Wkd' fudyq tu uqo,a  ÿmam;=kag  ,nd § we;s w;r fudyq t,a,d ueÍu ms,snoj fndfyda fofkla lïmd ù ;sfnkjd'''''

 24 yeúßÈ
Hamza Bendelladj kï jk fudyq mß>kl úoHdj ms<sno WmdêOdßfhl=o jkjd' Tyqf.a fï ñ,shk .Kkl uqo,a yela lsÍu ms,snoj wkdjrKh lr.;a iekska FBI úiska Tyqj w;HjYH iellrefjl= f,i kï lr ;sfnkjd' Okj;=kaf.a nexl= .sKqï we;=¿ ;j;a uq,H wdh;k 217 lska Tyq fuu uqo,a fidrlï lr we;af;a Tyqf.a ,emafgdma mß>kl2la"geí,Ü mß>klhla iy ieg,hsÜ ÿrl;kha muKla Ndú; lsÍfukah" cd;Hka;r fmd,sisho fï ms,snoj úu;shg m;aù we;'
weußldfõ fcda¾ðhd Èia;%sla wêlrKfhka fudyqj w;awvx.=jg .ekSug jfrka;= ksl=;a lr we;s w;r" u,hdishdfõ isg Tyqf.a mõf,a wh iu. ksjdvqjla .; lsÍug  isg ;dhs,ka;h n,d meñfKk úg ;dhs,ka; .=jkaf;dgqmf,a§ Tyq w;awvx.=jg f.k we;' 

July 31, 2015

Sri Lanka To Give Universal Internet Access

By: Blog Poster On: 6:37 PM

rggu Internet fokak Google ,xldjg ths


.=.,a ¨ka ^Google Loon& kñka yeÈinkafjk wka;¾cd, myiqlï ,ndfok jHdmD;shla Y%S ,xldjg y÷kajd §u i|yd .=.,a iud.u;a wdKavqj;a w;r wo ^28& WoEik .súiqulg w;aika ;nd ;sfí'

fuu jHdmD;shg uq,mqrk ,oafoa Y%S ,xldfõ .=.,a úfYaI{fhl= jk pu;a ms<ydmsáh jk w;r ta wkqj WoEik w.%dud;Hjrhd yd .=.,a iud.fï uhsla leisä w;r yuqjla mj;ajd we;sw;r tys§ fuu .súiqug w;aika ;nd ;sfí' fuu wjia:djg y¾I o is,ajd" rejka úfcj¾Ok" trdka úl%ur;ak hk msßiao tlaj ;snqKs'

July 19, 2015

Google My Bulbul- Funny Google Song

By: Blog Poster On: 2:38 PM

"google ගැන කියන ආතල් ගීතය....(වීඩියෝ සහිතයි)"

ඒ  වගේම තමයි ලෝකයේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි අතර අංක එක බවට පත්වෙලා තියෙන්නෙත් Google . ඉතින් අපි හැමෝම දන්න මේ Google ගැන කරමු ගීතය අනිවාර්යෙන් අහලා බලන්නකෝ.......

July 4, 2015

Google Apologises For Photos App's Racist Blunder

By: Blog Poster On: 6:33 PM

.+.,a wdh;kh l¿ cd;slhska f.dß,a,ka f,i j¾.lrhs'

Tn iy Tfí iyldßh fmkS isák pdhdrEmhla f.dß,a,ka hkqfjka j¾.lr ;snqfkd;a Tn fl;rï wmyiq;djhg m;afjkjdo@

l¿ cd;slhska hqj,lg tjeksu isÿùulg uqyqK§ug isÿù ;sfnk nj fkdÿgq f,dalhg jd¾;d fjkjd' ta i|yd jerÈlre njg m;aù we;af;a .+.,a wdh;khhs' kj uDÿldx.h úiska isÿlr we;s tu w;ajer§u w;sYhskau Nhdkl tlla nj .+.,a wdh;kh mjikjd'

.+.,a wdh;kh úiska uE;l§ lD;Su nqoaêhlska iukaú; uDÿldx.hla y÷kajd ÿkakd' tu uDÿldx.hg mska;+r wmaf,daâ lrk úg tajd iajhkalaÍhju j¾.SlrKh fjkjd'

November 9, 2014

Facebook CEO Mark Zuckerberg Wears The Same Clothes

By: Blog Poster On: 8:16 AM

ප්‍රකෝටිපති ෆේස්බුක් නිර්මාතෘවරයාට ඇත්තේ එක ඇඳුමක් පමණක් ද?

ෆේස්බුක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය භාවිත කරන්නන් විවිධකාරයේ ඇඳුම් පැළඳුම්වලින් සැරසී ඒ ඔස්සේ  ඡායාරුප පළ කරද්දී එය ලොවට හඳුන්වා දුන් මාර්ක් සකර්බර්ග් නිරන්තරව එක ම ආකරයේ ඇඳුමකින් පමණක් සැරසී සිටින්නේ ඇයි ?  
ලෝක ප්‍රසිද්ධ ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘ මාර්ක් සකර්බර් සෑම අවස්ථාවකදී ම අළු පැහැති ටී ෂටයකින් සැරසී සිටින්නේ ඇයි ද? යන්න පසුගිය දා හෙළිදරව් කර  තිබේ.
විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ, ප්‍රසිද්ධ සැසියකදී අසන ලද පැනයකට පිළිතුරු ලෙස සකර්බර්ග් එම හෙළිදරව්ව සිදු කර ඇති බව ය.
සකර්බර්ග් පවසා ඇත්තේ, කෑම බීම, ඇඳුම් පැළඳුම් ආදි සුළු කාරණා පිළිබඳ සිතමින් ඒ සඳහා කාලය වැය කිරීමට ගිය හොත් එය තම ජීවිතයට අනවශ්‍ය බරක් බව ය.
සිය ජීවිතයේ වටිනා ශක්තිය එවැනි සුළු ඵලදායි නොවන කාරණා වෙනුවෙන් කැප කිරීම නිරර්ථක ක්‍රියාවක් බව ද ඔහු වැඩි දුරට ත් පවසා තිබේ.
කෙසේ වෙතත් තමන්ට ඇත්තේ, ටී – ෂර්ට් එකක් පමණක් නොවන බවත්  එක ම ආකාරයේ ටී- ෂර්ට් රැසක් තමන් සතුව ඇති බව ත් ඔහු එම සැසියේදී පවසා ඇත.
තමන් මේ වන විට ඉතාමත් වාසනාවන්ත තනතුරක කටයුතු කරන බව ත් සරල දිවි පෙවෙතක් ගත කරන තමන් සෑම උදෑසනක ම නැගිට බිලියනයකට වැඩි සිය ග්‍රාහක පිරිසට සේවය කිරීමට සිය ශ්‍රමය වැය කරන බවත් ඔහු පවසා ඇත.
එමෙන් ම ඇඳුම් පැළඳුම් වැනි සුළු එමෙන් ම ඵලදායි නොවන කටයුතු සඳහා ශ්‍රමය වැය කළේ නම් මෙවැනි විශාල කාර්යය භාරයක් සාර්ථකව ඉටු කිරීමට තමන්ට හැකියාවක් නොලැබෙන බවත් ඔහු අවධාරණය කර තිබේ.
2004 වසරේදී ලොවට හඳුන්වා දුන් ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ මේ වන විට සේවය ලබා ගන්නා ග්‍රාහක පිරිස මේ  බිලියන 1.3  ඉක්මවති.

(newsfirst.lk)

 

Loading...