Showing posts with label nadeesha hemamali. Show all posts
Showing posts with label nadeesha hemamali. Show all posts

September 8, 2016

Nadeesha Hemamali's Wedding

By: Blog Poster On: 10:18 PM

නදීෂා හේමමාලි ‘තොලට තොල තියා’ විවාහ ගිවිස ගත් හැටි මෙන්න (PHOTOS)

ශ්‍රී ලංකාවේ නමගිය නිළියක් වන නදීශා හේමමාලිගේ විවාහය අද සිදු උනා. එහිදී ඇය තම සහකරුවාගේ තොලට තොල තියා විවාහ ගිවිස ගැනීම විශේෂත්වයක් වනවා. එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින් නැරඹිය හැකියි.

August 21, 2016

Nadeesha Hemamali's wedding

By: Blog Poster On: 1:22 PM

දිනය නොකියන ‘නදීෂාගේ විවාහයේ’ දිනය සහ තොරතුරු මෙන්න

නදීෂා හේමමාලිගේ විවාහය සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවැත්වෙන බව අප ඔබට හෙළිකළා මතක ඇති.
කලක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදුණු බතීෂ ද සිල්වා සමග මේ විවාහය ඇතිවන දිනය සැප්තැම්බර් 8 වන දා බවයි මේ වන විට වාර්තා වන්නේ. තමන්ගේ හිතවත් පිරිසට පමණක් මේ සඳහා ආරාධනා කර ඇති අතර එහිදී විවාහය ලියාපදිංචි කිරීම පමණක් සිදු කිරීමට බතීෂ සහ නදීෂා තීරණය කර ඇති බව පැවසෙනවා.

July 27, 2016

Nadeesha Hemamali Goes Braless

By: Blog Poster On: 6:57 PM

සිල් බිදගත්ත නදීෂා බ්‍රා ගලවාගත් හැටි – Photos

නදිෂා හේමමාලි කියන්නේ මේ දවස් වල අතිශයින් කතා බහට ලක් වන චරිතයක් වෙලා ඒ වෙන කුමක් වත් නිසා නොවේ’ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය හරහා සිල් බිදගත් නිසා’ නදීශාගේ අලුත් ම සිල් බිද ගැනීම නම් මඩු වලිගෙන් බැට කන්නට තරම් දරුණු බව ඔබට මේ ඡයාරුපයෙන් වැටහේවි

April 17, 2016

nadeesha hemamali new year 2016 Kotta pora

By: Blog Poster On: 2:07 PM

ටෙලි නිළියන්ගේ තරු විසිවෙන කොට්ට පොර - වීඩියෝ

කලාකරුවන් රැසක් සහභාගීවූ දෙරණ කලා ගමේ අවුරුදු උත්සවයේ දී මෙවරත් කාන්තා කොට්ට පොර ශූරිය බවට පත් වූයේ ටෙලි නිළි නදීෂා හේමමාලී ය.

අවසන් වටයේ දී ඇය අතින් පරාජයට පත්වූයේ ටෙලි නිළි දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් වන අතර, කිසිම තරගයකින් තොරව තත්පර කිහිපයකින් දිනක්ෂිව බිම වැටෙන්නට පහර දෙන්නට නදීෂා සමත් වුණා. විනිශ්චය මණ්ඩලයේ අදහස වූයේ 5 වන වරටත් නිළියන්ගේ ශූරතාව දිනමින් කාන්තා කොට්ට පොර ආධිපත්‍යය දරන නදීෂා පරදවන්නට නම් ඇගේ ප්‍රතිවාදියා පිරිමියෙකු විය යුතු බවයි.

nadeesha hemamali political hutapata

By: Blog Poster On: 12:57 PM
දේශපාලනඥයගේ නම ගෑවුණු හුටපටේ ගැන ඇහුවම නදීෂාට තදවෙයි 

නදීෂා හේමමාලි කියන්නේ කාලෙන් කාලෙට කතාබහට ලක්‌වෙන චරිතයක්‌... පසුගිය කාලෙ පුරාවටම ඇය ගැන විවිධ කතා පැතිරෙන්න ගත්තා. ඇය ටිකක්‌ නිෂ්ශබ්දව ඉඳලා අලුත් අවුරුදු උතස්වයක් සමඟින් ආයෙමත් කරළියට ආවා. ඒ පස් වැනි වතාවටත්, ටෙලි නිළියන්ගේ කාන්තා කොට්ටපොර ශූරතාවය පස්වැනි වතාවටත් තමන් යටතට පත්කර ගනිමින්.

March 29, 2016

Was Rasanga De Silva, Nadeesha Hemamali's boyfriend?

By: Blog Poster On: 11:23 PM

k§Idf.a ì÷Kq fmu fy,sfjhs ysgmq fmïj;d fukak 

k§Id fyauud,s miq.sh ojiaj, b;du;a ckm%sh pß;hla jqKdfka'

ta fudlo thd is,a ì|.;a;= ksid' thd is,a ì|.;af;a yenehs ienE Ôú;fha kï fkdfjhs' ta ñhqisla ùäfhdjla i|yd'

Tkak oeka k§Idf.a Ôú;fhka wÆ;au wdrxÑhla wm fj; jd¾;d fjkjd'

March 25, 2016

nadeesha hemamali, Gossip,

By: Blog Poster On: 10:37 PM

තරුණියකට කඩෙන් බඩුවක් ගන්නවා වගේ සහකරුවෙක් හොයා ගන්න බැහැ


March 9, 2016

Nadeesha Hemamali with Duggannarala

By: Blog Poster On: 10:58 PM

k§Yd wdfhu;a is,aìo.kS ÿld k§Yd fyauud,sg ÿkak lsia tl 

k§Yd fyauud,s lshk f.disma tl msg tl ujk ks<sh .ek fkdokak flfkla keyefk' ta jf.au ;uhs jika; ÿla.kakdrd< lshk .S mo rplhd .ek;a yefudau jf.a okakjd' jika;g wdofrag lshkafk kï ‘ÿld’ lsh,hs' ÿla .S mo rplfhla ú;rla fkfjhs k¿fjla" ksfjaolfhla" ;sr msgm;a rplfhla úÈyg;a lghq;= lrkjd'

February 2, 2016

Nadeesha Hemamali is alone again

By: Blog Poster On: 7:51 AM

is,a ì| .;a k§Id wdfhu;a ;ksfjhs

brdÊf. “uu is,a ì| .;af;ñ” ñhqisla  ùäfhdafj uqj ism .ekSfï o¾Ykj,g fmkS isá ksid “k§Id fyauud,s” .ek fï Èkj, l,d la‍fIa;%fha fndfyda fokd l;d lrkjd' iudc cd, fjí wvú;=< mjd fï Èkj, jeä l;dnyg ,lajk ks<sh njg m;aj isákafka k§Id fyauud,s h'

is,a ì| .;a ùäfhdaj t<shg ú;a Èk lsysmhlg miq k§Id Wvq lh úksúo fmfkk fia fmkS isá ryis.; PdhdrEmhla wka;¾cd,hg ta lshkafka uqodyer ;sfnk whqre o olakg ,enqKd' fï foaj,a fï úÈhg

January 31, 2016

Neth fm unlimited 2016-01-29 Nadeesha Hemamali & iraj

By: Blog Poster On: 9:27 AM

Neth fm unlimited 2016-01-29 Nadeesha Hemamali & iraj k§Idf.a ism .ekSfï flaia tl ksid fk;a FM Wkqiqï jQ whqre

miq.sh Èk lsysmh ;=< ldf.a;a wjOdkhg fhduq jQ k§Id fyauud,sf.a .S;h fï jk úg w;sYh ckm%sh ù ;sfnkjd' tu ùäfhdaj fï jk úg ñ,shk folla muK youtube Tiafia krUd ;sfnkjd'

flfia fj;;a fï ùäfhdaj iïnkaOfhka úúO úfõpk fuu .S;h ks¾udKh l, ckm%sh .dhl brdÊ úrr;akg t,a, jqKd'

January 28, 2016

Nadeesha Hemamali funny gags

By: Blog Poster On: 3:47 PM
nadeesha hemamali, Gags, funny comedy mama sil bidagathe

Nadeesha Hemamali speak about her kissing video

By: Blog Poster On: 12:26 PM
Nadeesha Hemamali Latest Hot Bikini

uf.a Kiss tlg nkskafka ,sx.sl l=ylfhda''' k§Id ksrej; .ek l;d lrhs


k§Id fyauud,S lsõju oeka f.dvdla whg u;la fjkafka óg iqudK follg l,ska wka;¾cd,hg tlal< wdkafoda,kd;aul ñhqisla ùäfhdajhs' wod< .Sf;fha rEm rpkdj fjkqfjka k§Id fyauud,S iÔù fof;d,a ism .ekSï lsysmhlau isÿlr ;snqKq w;r fndfyda fofkla k§Idf.a rx.kh ms<sl=,a l<d' ;j;a wh úfõpkh lroa§ iuyreka m%ixid;a l<d lsh,hs k§Id kï mejiqfõ'

January 23, 2016

Nadeeshas's hot video is a political conspire

By: Blog Poster On: 7:57 AM

is,a ì|.;a; ùäfhdaj foaYmd,k l=uka;%KhlaÆ

k§Id ksid brdÊg nÆ nekqï


bl=;a i;s lsysmfha wka;¾cd,fha b;d ckm%sh jQ k§Id fyuud,sf.a .S;h Bfha mej;s fk;a t*a tï UNLIMITEDjevigyfka§ úfõpkhg ,la jqKd' ta brdÊ ùrr;akf.a zz uu is,a ì| .;af;a ZZ .S;hs'

tys§ tu .S;h úfõpkh lr isáfha m%isoaO .Smo rpl rù isßj¾Okhka iy ix.S;fõ§ o¾YK rejka Èidkdhlhs'

rù isßj¾Ok tu jevigyfka§ lshd isáfha fuu .S;h .ek l;d lsÍu;a jeo.;a fkdjk njhs' jevigyk w;r ;=r brdÊg oeä fodaIdfrdamK t,a, jqKd' tu fya;=fjka jevigyfka WKqiqï ;;ajhla u;= jqKd'

January 21, 2016

Gayesha perera wishes nadeesha hemamali's video

By: Blog Poster On: 8:52 AM

k§Id uqLh ism.;a .S;hg .fhaIdf.ka iqn me;=ï 

Gayesha Perera
k§Yd fyauud,s úiska uqLh ism .kakd ùäfhdajla lr,shg tau ksid uy;a wdkafoda,khla isÿúh' tu ùäfhdajg iqNm;d tjeksu úäfhda j,g leu;s ks<shla jk .fhaYd fmf¾rd úiska iqN m;d we;' flfia fyda .fhaYd f.a tu ùäfhdajg fma%laIlfhl= úiska ouk ,o comment tla my; whqßks
n,a,d mqid jqk;a tl tld tlal ´l lr,d megjQ .ykjd' yeu ñksy;a tlalu" yefudau biairy fkdlrg wks;a .Ekq;a ´j lrkjd' k§Id fyauud,s" brdÊ" .fhaId ys;kjd we;s lduf¾ we;=f<a lrk foaj,a m%isoaÈfha fmkaùu f,dl=hs lsh,d' ta;a fï isxÿfõ fyda rx.kfha lsisu ks¾udKd;aul jákdlula kE' n,kak'''',lkdgq iq<fÛa ÿyq,a u,ls wo j,a u;a ù mdfjkafka''' Tn f.kafoda Tyq f.kafoda ud fyg Èk iuq .kafka', ta f;audfõu iskaÿjla' fldÉpr ks¾udKYS,shs o@ l,dj lshkafka talhs'

January 15, 2016

Nadeesha Hemamali explains about the kissing seen in her Music Video "Mama Sil Bidagaththe"

By: Blog Poster On: 10:12 AM

f;d,a ism .ekSu ,dxlsl fma%laIlhska msßilg fnfyúka m%Yakhla jQ ksid k§Id ùäfhdajlskau isoaêh úia;r lrhs

Mama Sil Bidagaththe ( මම සිල් බිඳ ගත්තේ ) Hot Nadeesha Hemamali
rx.k Ys,amsKshla jk k§Yd fyauud,s .ek myq.sh ldf,a tl tl l;d wka;¾cd,fha me;sreKd'

k§Yd ms<snoj jEämqru l;dfõkak .;af;a w¨;au .S;fha ùäfhdajg rx.kfhaka odhl úu iïnkaOj'

flfydu jqK;a wod< .S;fha ùäfhdaj wka;¾cd,h mqrd m‍%pdrh ùu;a iu. we;eï mqoa.,hska l< m‍%ldY ms<sn| k§Id fyauud,s f*ianqla mKsjqvhla yd úäfhdajla ksl=;a lr ;sfí'

tys i|yka lr ;snqfKa fuu .S;h m‍%pdrh ùu;a iu. we;eï mqoa.,hska yeisreK wdldrh ms<sn| ;ud lK.dgqjg m;ajk njhs'

Ñäfhdaj my;ska

December 25, 2015

Nadeesha Hemamali's Hot Fashion

By: Blog Poster On: 5:55 PM

k§Idf.a Hot Fashion

k§Id fyauud,s l,ska l,g mqj;a ujkakshls' wehf.a úúO ú,dis;d ksid weh fjí udOH w;r jvd;a m‍%isoaSOhla Wiq,hs'weh iq.sh Èkj, ol=KQ wm‍%skdkq rgl ixpdrhlg tlaúh' tys§ weh ish fldKavd fudaia;rh fjkia lr.kq ,enqfha trg ú,dis;djkag wkqjh'

k§Id fldKav fudaia;rh g wkqj ish rx.k ú,dis;djo Bg tlalr we;s wmQrej my;ska n,kak

November 28, 2015

Nadeesha hemamali reveals her boyfriend

By: Blog Poster On: 12:27 PM


k§Id fyauud,s fmïj;d .ek lshhs thdf. kug wl=re ;=khsÆ uu .d¨‍ Èia;%slalfha ixúOdhl

b;ska fldfyduo k§Id
fndfydu fyd¢ka Ôj;a fjkjd

oeka ‍fmdä ksyeähdjla olakg ,efnkjd@
ksy~ keye' uf. l,d lghq;=hs foaYmd,k lghq;=hs ta úÈhgu flfrkjd'

fudkjdo w¨‍;au f;dr;=re
u,a lel=<la bls ìkaod˜ ã'ù'ã' Ñ;%mgfha rÕmdkjd' tu,s˜ Ñ;%mgh i|yd igka mqyqKqùïj, fhfokjd'

u,a lel=<la bls ìkaod˜ Ñ;% l;djla jf.au fg,s kdgHhla úÈhg;a wm oel ;sfnkjd'
ta ks¾udKh ;uhs w¨‍;skau flfrkafka' fï ks¾udKfha m%Odk ldka;d pß;h ^l=vd orejf.a uj& úÈhg rÕmdkafka uu'

Nadeesha hemamali selling in the internet

By: Blog Poster On: 12:04 PM

k§Id wka;¾cd,fhka úlsfKk yeá fukak

fï jk úg ÈhqKq ;dlaIKh;a iu. wka;¾cd,h mßyrKh lrk mqoa.,hskaf.a ixLdj by, f.dia ;sfnkjd' tu fya;=fjka úúO fiajd iy NdKav wka;¾cd,fhkau ñ,§ f.kafï yelshdjla mj;skjd'
;jo úúO rgj, fkdfhl=;a f,dj ckm‍%sh k¿ ks<shka yd C%Svl C%säldjkaf.a cdhdrEm f,dj m‍%lg ia:dkj, cdhdrEm wka;¾cd,fha b,aÆula we;s úlsfKk NdKav jkjd'
flfia fj;;a Y%S ,xldfja wka;¾cd,fhka jvd;au wf,ú jk ks<shka w;r k§Id fyauud,s uq,a ;ekla .kakjd'

August 31, 2015

True Story behind Nadeesha and Uditha Lokubandara

By: Blog Poster On: 5:55 PM

WÈ;hs k§If.hs PdhdrEm j, we;a; l;dj

kshu fyda wkshï nj f.dv kef.kafka kS;sh yd ixialD;sh yuqfõ ñil iajNdúl Ôú;h ;=, fkdfõ
ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S WÈ;a f,dl= nKavdr iy ks<s k§Yd fyauud,s tlaj isák PdhdrEm fm<la fï Èkj, fndfyda fjí wvú iy iudc udOH cd, wdY%s;j m%pdrh jkq olakg ,eìKs'

úúO foaYmd,ksl udkhkaf.ka fuka u fm!oa.,sl iy iodpdrjd§ fldaKhkaf.ka fuu PdhdrEm ms<sn|j úfõpk flÍ ;sfnkq oelsh yels úh'

WÈ;af.a iy k§Ydf.a m<ys,õj l=ula jqj;a ,xldfõ

miq.dó ixialD;sh ;sfnkafka fld;eko hkak ukdj fmkakqï flfrkd isoaêhla njg fuh o m;a ù ;snqKs'

April 13, 2015

I hate good governance now

By: Blog Poster On: 9:35 AM

''යහපාලනේ වැඩ දැන් මටත් තිත්ත වෙලා...''

පැතිර යන කටකතාවට නදීෂා පිළිතුරු දෙයි

පසුගිය දා ''නදීෂා හේමමාලී'' දේශපාලනයෙන් සමුගන්නවා කියලා මේ දිනවල පුවතක් පැතිරුණා. ඒ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත ගැන මෙන්ම තවත් කරුණු කාරනා කිහිපයක් ගැන පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් හා එක්වෙමින් නදීෂා පවසා තිබුණේ මේ විදියට.

"බෙලිගෙඩිය වැටුණාම බය වුණු හාවා වගේ හරියට හොයන්නෙ බලන්නෙ නැතිව සමහරු ඒ ගැන තීරණය කරපු නිසයි ඒ වගේ කතාවක් පැතිරිලා තියෙන්නේ... වසර දෙකක කාලයකට පමණ කලා කටයුතුවලට මුල්තැන දෙන නිසා දේශපාලනයේ යෙදෙන්න වෙන්නේ නැහැ කියලයි මම කිව්වේ.

Loading...